Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนท่ี2/2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนท่ี2/2565 โดยได้รับเกียรติจากนายอารีย์ ยูฮันนัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย เป็นวิทยาการให้ความรู้และสร้างขวัญกำลังใจและแรงผลักดันให้กับนักศึกษาได้มีแรงสู้และมีพลังในการศึกษาต่อไป ณ กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลอุใดเจริญ