Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.อำเภอควนกาหลง พัฒนากศน. ตำบลอุใดเจริญ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา พร้อมด้วย นางวนิดา ปังแลมาปุเลา ครูอาสาฯ นำนักศึกศึกษาช่วยกันพัฒนากศน. ตำบล

ณ กศน.ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลอุใดเจริญ