Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.อำเภอควนกาหลงเข้าร่วมโครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 ธันวาคม 2565

นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยบุคลากรทรารับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ระหว่างวัน 22-24 ธันวาคม 2565 โดยมีนายอดุลย์ หลีมานัน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือ

โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน.ได้พัฒนาทักษะองค์ความรู้ ตามกระบวนการ ลูกเสือ ปลูกฝังค่านิยามและมีเจตคติที่ดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการพัฒนาทักษะที่ดีต่อชีวิต การรู้จักสิทธิและหน้าที่และการสร้างจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ และจิตอาสาในรูปแบบกิจการลูกเสือ กศน. และส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นอย่างรอบด้าน ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทักษะชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลอุใดเจริญ