Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

๑. ชื่อโครงการ การศึกษาตามอัธยาศัย

๒. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

- เสริมสร้างคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

สอดคล้องกับนโยบาย สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

              2. การยกระดับคุณระดับคุณภาพการศึกษา

                  2.6 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ ห้องสมุดประชาชน และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ของ กศน.ให้มีความทันสมัย สวยงาม สะอาด จูงใจผู้เข้ารับบริการ มีฐานจัดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอาชีพ มีมุมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว พื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบ แบบิจกรรมร่วมกับครอบครัว พื้นที่การเรียนรPublic Learning Space/Co – Learning Space ที่ผู้รับบริการสามารถรับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank)

3. หลักการและเหตุผล

              สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปี 2566 และยุทศาสตร์แผนการศึกษากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561-2580) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ สำหรับปี 2566 นี้ได้กำหนดในข้อ                  2.6 ปรับโฉมห้องประชาชน และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ของ กศน.ให้มีความทันสมัย สวยงาม สะอาด จูงใจผู้เข้ารับบริการ มีฐานจัดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอาชีพ มีมุมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว พื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบ แบบิจกรรมร่วมกับครอบครัว พื้นที่การเรียนรPublic Learning Space/Co – Learning Space ที่ผู้รับบริการสามารถรับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank)

              ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งให้การส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้แพร่หลาย เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในชุมชนที่สนใจ ในการเข้าถึงความรู้ที่หลากหลายตามตามต้องการ

    

 

 

 

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.อำเภอควนกาหลง