Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลท่าเรือ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำขนมเค้ก

วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาววชิรา คงพูน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสาวสุดา ยาวาหาบ ครู กศน.ตำบลท่าเรือ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำขนมเค้ก ณ บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูลในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส...

ดูเพิ่มเติม

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลท่าเรือ