.

กศน.ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ // ขออภัยขณะนี้เว็บไซต์ยังไม่ได้เปิดให้บริการ

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ������������������ ��������������������������������������������������������� 
������������������ ���������������������������������������������������������
 

      บทบาทหน้าที่ภารกิจ

       กศน. ตําบล ยึดการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานในการดําเนินงานและจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความร่วมมือของชุมชนและภาคีเครือข่ายเช่นอาคาร สถานที่ แหล่งวิทยาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีมีการประสานเครือข่ายในชุมชนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนในชุมชนสังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรม กศน. ตําบล  ทั้งในฐานะผู้ให้บริการผู้รับบริการ มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา บูรณาการกระบวนการเรียนรู้และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน มีคณะกรรมการ กศน. ตําบล ที่เป็นคนในชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุน ติดตาม ดูแล และร่วมประเมินผล                การดําเนินงาน กศน. ตําบล ภายใต้กลไก การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ศูนย์ ดังนี้

      1.   ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

           ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล            เป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนรู้รวบรวม ขยายผล เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่และการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามแนวพระราชดําริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนโดยบูรณาการการทํางานและประสาน ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ภูมิปัญญา และปราชญ์ชาวบ้าน เช่น กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ. รมน.) มูลนิธิครอบครัวพอเพียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล ดําเนินการ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่

           1.1  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบลที่ดําเนินการในพื้นที่ตั้งของ กศน. ตําบล

           1.2  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล                      ที่ดําเนินการโดยใช้แหล่งการเรียนรู้นอกพื้นที่ตั้งของ กศน. ตําบล ซึ่งเป็นการประสานงาน                   และดําเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบลสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

2.   ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล

      ศูนย์ส่งเสริมพฒนาประชาธิปไตยตําบลมีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้รวบรวม ขยายผลเชื่อมโยง สร้างเครือข่าย และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างความเข้าใจในสทธิ ิหน้าที่ วินัย และความเป็นพลเมือง            ในวิถีระบอบประชาธิปไตย โดยบูรณาการความร่วมมือในการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย              เช่น สํานักงาน กกต. สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) ภาคประชาสังคม ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

           2.1  จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล 

           2.2  จัดกระบวนการเรียนรู้โดย กศน.เพื่อส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย

           2.3  จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับกกต. เพื่อส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในระดับตําบล

           2.4  สรุปผล รายงาน และเผยแพร่ผลการดําเนินงาน

3.   ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

      ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต และศูนย์บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่นักศึกษา กศน. และประชาชนเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการ เพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์สู่การค้าออนไลน์(e - Commerce) เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายและไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคดิจิทัลซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพ และอื่น ๆ โดยร่วมมือกับเครือข่าย เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

      3.1  กิจกรรมให้ความรู้ด้าน ICT แก่นักศึกษา กศน. และประชาชนในชุมชน

      3.2  จัดเก็บ วิเคราะห์และเผยแพร่ระบบสารสนเทศชุมชน

      3.3  กิจกรรมการให้ความรู้ด้าน e – commerce และการจัดทําเว็บไซต์การบริการด้านต่าง ๆ          ของชุมชน

      3.4  สรุปผล รายงาน และเผยแพร่ผลการดําเนินงาน

4.   ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

      ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน เป็นศูนย์จัดส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา          ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบาย ทางการศึกษาโดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดําเนินงานและการจัดการเรียนรู้ตลอดจนการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยกศน. ตําบล มีบทบาทในฐานะผู้จัด ส่งเสริม ประสานงานและอํานวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

      4.1  การศึกษานอกระบบ

              4.1.1  การส่งเสริมการรู้หนังสือตาม ระเบียบและแนวปฏิบัติของการจัดการศึกษานอกระบบ สําหรับกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือ

              4.1.2  การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                         1)  ประถมศึกษา

                         2)  มัธยมศึกษาตอนต้น

                         3)  มัธยมศึกษาตอนปลาย

              4.1.3  การศึกษาต่อเนื่อง แบ่งเป็น

                         1)  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

                         2) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางในการจัดการศึกษา        เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                         3)  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตามแนวทางในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

              4.1.4     การศึกษาตามอัธยาศัย

                         1)  การส่งเสริมการอ่าน

                         2)  จัดบริการสื่อ

                             3)  แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน

 

นายปอซี ดาหมาด
ครู กศน.ตำบลฉลุง

 นางสาวโสภา หนูสิงห์

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 
 
 
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 177,879
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
กศน.ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
Tel : ๐๗๔-๗๗๒๒๐๒  Fax : ๐๗๔-๗๗๒๒๐๒
Email : @nfe.go.th