.

กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับค่ะ

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ��������������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������
 

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

 

บทบาทและภารกิจของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล      เจ๊ะบิลัง

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเจ๊ะบิลัง เป็นหน่วยงานในสังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูลมีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใน     ชุมชน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่

    1  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมจัดกระบวนการการเรียนรู้และหน่วยประสานงานแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชนดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักร (กอ.รมน.)

      2. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)  เพื่อสร้างการเรียรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยเฉพาะสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยบูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

     3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนซึ่งบริหารจัดการฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ กศน.  และชุมชนเพื่อให้มีความรู้และรับรู้ที่เท่าทันปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล

      4.  ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาโดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงาน โดย กศน.ตำบลมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก

 5.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเจ๊ะบิลัง   5 G

     1   Good Teacher ครูมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

     2  Good Place Best check-In สภาพแวดล้อมดี สถานที่สะอาด เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

     3  Good Activities กิจกรรมดี มีกิจกรรมที่หลากหลาย

    4  Good Partnership ภาคีเครือข่ายดี สามารถทำงานได้อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง

      5. กศน.ต้นแบบ  5 ดี ฟรีเมี่ยม

 

นางสาวยาวีรา สูเร่

ครู กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง

 

นางสาวรัจนา สุขมาศ

ครู อาสาสมัครตำบลเจ๊ะบิลัง

 
 
 
กันยานยน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 กันยานยน 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 161,645
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
Tel : 074-730735  Fax : 074-730735
Email : m.satun@hotmail.com