.

กศน.ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
  หน้าหลัก     
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลเขาขาว 

…………………………………………..

            1.      สภาพทั่วไป 

1.1     ประวัติความเป็นมาของตำบลเขาขาว 

         ตามตำนานเล่าขานมาว่ามีพระยา  2  คน  แย่งทำมาหากินกันในพื้นที่ดังกล่าวนี้เพราะดินในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มาก กองทัพของพระยาทั้งสองได้รบกันเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถเอาชนะกันได้ต่อมาจึงหย่าทัพกัน (ยุติการรบ) ซึ่งเรียกเป็นภาษามลายูว่า ตอละแปลว่าเลิก  แล้วตกลงแบ่งพื้นที่ออกเป็น  2  ฝ่าย คือ ฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ เรียกว่า ตอละเหนือและตอละใต้ (ตอละเหนือ คือ ตำบลน้ำผุดในปัจจุบันนี้ ส่วนตอละใต้คือตำบลเขาขาวในปัจจุบัน)

                   ตอละเหนือมีขุนสำราญ เป็นผู้ปกครอง ส่วนตอละใต้มีขุนภิรมย์เป็นผู้ปกครอง (ขุนภิรมย์เดิมชื่อ นายผอม   นกเกษม) มีผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายเหลบ   ซึ่งต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหมื่นสนิท

                   ตอละใต้เปลี่ยนชื่อมาเป็นตำบลเขาขาว  เมื่อ พ.ศ. 2483  มีกำนันเอะ  ติ้งดำ  เป็นกำนันคนแรกของตำบล เหตุที่เปลี่ยนมาเป็นตำบลเขาขาว เพราะมีภูเขาใหญ่ที่มียอดสูงที่สุดและที่ด้านหน้าของภูเขามีหน้าผาสีขาวขนาดใหญ่มองเห็นได้เด่นชัด และบนยอดเขาดังกล่าวมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งซึ่งไม่เคยแห้งเลยทุกฤดูกาล ในสมัยโบราณชาวบ้านนับถือกันมากและพากันกราบไหว้าบูชาบนบานศาลกล่าวในเรื่องต่าง ๆ มากมายและเรียกกันว่า ทวดโต๊ะเขาขาว

                   ปัจจุบันราษฎรได้ตั้งถิ่นฐานรวมกันเป็นชุมชนบ้านเรือนอยู่ในสองฟากของถนนเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา และมีบางส่วนที่สร้างบ้านเรือนอยู่ในสวนซึ่งเป็นที่ดินของตนเอง ดำเนินชีวิตเรียบง่ายแบบชาวบ้านชนบท ภายใต้วัฒนธรรมแบบอิสลาม มีมัสยิดหรือสุเหร่าเป็นจุดศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมของชุมชน ราษฎรนับถือศาสนาอิสลามประมาณ  96  เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมด ส่วนอีกประมาณร้อยละ  4  นับถือศาสนาพุทธ                

1.2     สภาพภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศ     ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนที่เป็นเนินสูง  เช่น  บ้านบ่อหิน  สภาพพื้นดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน     ดินเหนียว  มีลำคลองใหญ่และเล็กหลายสาย เช่น  คลองละงู  คลองลำจุหนุง  คลองลำปาโร๊ด และมีหนองน้ำอีกหลายแห่ง ในฤดูฝนมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา ทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้ และปลูกผักต่าง ๆ    เพื่อขายในจังหวัดและต่างจังหวัด ส่วนการคมนาคมใช้ทางบกเพียงทางเดียว

 

 

ที่ตั้ง 

            ตำบลเขาขาว   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอละงู   ระยะทางประมาณ   15  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดสตูล  ประมาณ  60  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ   39.154  กิโลเมตร  หรือ   24,471.25 ไร่ 

                   อาณาเขต

                   ทิศเหนือ      ติดต่อกับตำบลกำแพง บ้านลานเสือ และตำบลน้ำผุด อำเภอละงู โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่จุดกึ่งกลางยอดเขาขาว บริเวณพิกัด N H 892687 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางสันเขา จนถึงจุดบริเวณพิกัด N H 908719 ไปทิศทางตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่ราบเชิงเขามาจนถึงจุดตัดกับลำคลองจุหนุง บริเวณพิกัด N H 926706 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  6.70  กิโลเมตร

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลน้ำผุด อำเภอละงู  จังหวัดสตูล และตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  โดยมีเขตเริ่มต้นที่จุดตัดกับลำคลองจุหนุง บริเวณพิกัด N H 926706  ลงมาทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางลำคลองจุหนุง  ถึงจุดตัดที่กึ่งกลางสะพานหนองสร้อย บริเวณพิกัด N H 944664  ลงมาทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทุ่งนาถึงจุดตัดกับถนนบ้านเกาะปาบ  บริเวณพิกัด N H  948652 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนนบ้านทุ่งเกาะปาบ  ถึงจุดตัดกับคลองละงู  บริเวณพิกัด N H 953641 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 12.20  กิโลเมตร   

                    ทิศใต้         ติดต่อกับตำบลละงู อำเภอละงู  จังหวัดสตูล โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด N H 953641 จุดตัดคลองละงู  กับคลองลำโลน  ไปทาง ทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองละงูจนถึงเขาตกน้ำเชิงเขาขาว บริเวณพิกัด N  H 899635 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 12.20  กิโลเมตร

                    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลกำแพง  และบ้านทุ่งเสม็ด  และตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่เขาตกน้ำเชิงเขาขาว บริเวณพิกัด N H  899635 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางสันเขา ผ่านยอดเขา โดยมีบริเวณพิกัด N H 892687 เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางด้านตะวันตกประมาณ  6.50 กิโลเมตร

 

 

 

 

 

1.3     ประชากร 

      ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวมีทั้งสิ้น   6,313   คน  แยกเป็นชาย   3,138   คน

และหญิง  3,175  คน  มีความหนาแน่น เฉลี่ย  161 คน/ตารางกิโลเมตร แยกรายละเอียดได้ดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน/หลัง

จำนวนประชากร

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1.  บ้านสันติสุข  หมู่ที่  1

301

547

560

1,107

 

2.  บ้านหาญ  หมู่ที่  2

136

300

280

580

 

3.  บ้านบ่อหิน  หมู่ที่  3

490

876

909

1,785

 

4.  บ้านนาข่าเหนือ  หมู่ที่  4

156

319

317

636

 

5.  บ้านดาหลำ  หมู่ที่  5

206

422

444

866

 

6.  บ้านทุ่งเกาะปาบ หมู่ที่  6

256

479

454

933

 

7.  บ้านนาข่าใต้  หมู่ที่  7

104

195

นายชูชัย ใบเอ็ม

ครู กน.ตำบลเขาขาว

 
 
 
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 13 กรกฎาคม 2567
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 231,930
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------

 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
Tel : 086-0255529
Email : chuchai_b@hotmail.co.th