.

กศน.ตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������ ���������.������������ 
������������������������������ ���������.������������
 

 

รายชื่อคณะกรรมการ กศน.ตำบลควนโดน  

 

๑.    นายก็หลัด  บินหมาน                  ประธานกรรมการ

๒.    นายอับดลรอเฉด  แซะอามา          กรรมการ

๓.    นางจรูญศรี  เจ๊ะเส็น                   กรรมการ

๔.    นายฮาหมีด  แซะอาหลี                กรรมการ

๕.    นายอานนท์  หลังยาหน่าย            กรรมการ

๖.    นายรอเฉด  ลัสมาน                    กรรมการ

๗.    นางสาวจีรนา  อาตตันตรา            กรรมการ

๘.    นายสุเรน  ตาเดอิน                    กรรมการ

๙.    นายรอหมาน  ตาเดอิน                กรรมการ

๑๐.  นางสุไวบ๊ะ  ละใบสะอาด              กรรมการ

๑๑.  นายอับดลมายีด  แซะอามา           กรรมการ

๑๒.  นายอับดลวาหาบ  หลีเส็น             กรรมการ

๑๓.  นายสราวุธ  สัสดี                       กรรมการ

๑๔.  นางสาวกรรวี  ปังเลมา                 กรรมการ

๑๕.  นางคอเดียะ  อะสมาน                 กรรมการ

๑๖.  นายชม  ใจรักษ์                         กรรมการ

๑๗.  นายวิมล  พรหมอักษร                 กรรมการ

๑๘.  ดต.เจษฎา  ปะดุกา                     กรรมการ

๑๙.  นายอับดลวาหาบ  แซะอาหลี         กรรมการ

๒๐.  นางสาวอานุรี  บินตาเอบ              กรรมการ

๒๑.  นางสาวนันทวัจน์   เศวตะทัต         ผู้แทนองค์กรนักศึกษา

๒๒.  นายมูฮำหมัด  หาโซะ                  ผู้แทนองค์กรนักศึกษา

๒๓.  นางรัตนา  ปะดุกา                     ผู้แทนอาสาสมัคร กศน.

๒๔.  หัวหน้า กศน.ตำบลควนโดน           กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 
 
กันยานยน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 28 กันยานยน 2566
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลควนโดน
บ้านนาปริก หมู่ที่ 9 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160
Tel : 065-7711423  Fax : -
Email : 53E143053@gmail.com