.

Welcome to khuansator

  ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ประวัติ กศน.ตำบล 
ประวัติ กศน.ตำบล
 

 ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลควสตอ

           ตำบลควนสตอ แต่เดิมอยู่ในการปกครองของกิ่งอำเภอดุสน เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๕๘ ตำบลควนสตอ ได้รับการยกฐานะเป็นตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งกำนันคนแรก คือขุนอารีนรากร(ต้นตระกูลนุ่งอาหลี) ในปีพ.ศ.๒๔๖๕ ยุบเป็นตำบลจึงขึ้นกับอำเภอบำบัง (อำเภอเมืองสตูลปัจจุบัน)

ในปีพ.ศ. ๒๔๗๕   ได้รวบตำบลกุบังปะโหลดกับตำบลควนสตอ จึงเรียกตำบลควนสตอ มีเขตการปกครองทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน     ในปี พ.ศ.๒๕๑๘  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งท้องที่การปกครองเป็นกิ่งอำเภอควนโดน มีเขตการปกครอง ๒  ตำบล คือตำบลควนโดนและตำบลควนสตอ ในปี ๒๕๓๕   ได้แยกพื้นที่ตำบลควนสตอออกเป็น ๒ ตำบลคือ ตำบลควนสตอและตำบลวังประจัน ตำบลควนสตอจึงเหลือพื้นที่การปกครอง ๙ หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘  บ้านทุ่งพัฒนาได้แยกตัวออกจากบ้านทางงอ ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่เป็น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนสตอ    จึงมีเขตการการปกครอง ๑๐ หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน ตำบลควนสตอมีระยะห่างจากอำเภอควนโดนเพียง ๑ กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสตูล ระยะทางห่างจากจังหวัดสตูล ๒๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ ๓๑ ตารางกิโลเมตร

          คำว่าควนคือพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเนินสูง สตอ มาจากคำว่า สะตอออกผลเป็นฝัก เมล็ดมีกลิ่นคล้ายชะอม ใช้จิ้มนำพริกหรือปรุงแต่งเป็นกับข้าวได้หลายชนิด เนื่องจากมีต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นมากมายบริเวณเนินสูง จึงเรียกชื่อตามลักษณะที่ปรากฏว่า ควนสตอ

รายชื่อผู้นำชุมชนและกำนันตำบลควนสตอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๑. ขุนอารี นรากร(ตำบลควนสตอ)ขุนสารักษ์บำรุงราษฎร์(กุบังปะโหลด)

. นายสัน  หมิมหมัน                    กำนัน   ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๘๐

๓. นายราเหม   แหหนุ่ม                 กำนัน   ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๙๑

๔. นายมะสัน  มรรคาเขต               กำนัน   ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๔๙๒

๕. นายสัน  แหหนุ่ม                    กำนัน    ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๕๑๘

๖. นายบัญญัติ   มาราสา               กำนัน    ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๓๘

๗.นายสัน ดาแลหมัน                   กำนัน    ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๓๘๒๕๕๕

. นายอภิชาติ  ผลาอาด             กำนัน    ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๕๖ปัจจุบัน

สภาพทั่วไป

) ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต                                     

ตำบลควนสตอ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอควนโดนระยะห่างจากอำเภอควนโดน กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสตูล ระยะห่างจากตัวจังหวัดสตูล ๒๓กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ ๓๑ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้                                 

ทิศเหนือ                ติดต่อกับตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ทิศใต้                   ติดต่อกับตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ทิศตะวันออก           ติดต่อกับตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ทิศตะวันตก            ติดต่อกับตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

) เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ มีทั้งสิ้น๑๐  หมู่บ้าน คือ

                   หมู่ที่ ๑  บ้านโต๊ะส๊ะ

                   หมู่ที่ ๒  บ้านกุบังปะโหลด

                   หมู่ที่ ๓  บ้านควนยาหวา

                   หมู่ที่ ๔  บ้านกลาง

                   หมู่ที่ ๕  บ้านทางงอ

                   หมู่ที่ ๖  บ้านปลักซิมปอ

                   หมู่ที่ ๗  บ้านควนสตอเหนือ

                   หมู่ที่ ๘  บ้านหัวควน

                   หมู่ที่ ๙  บ้านควนไสน                                                          

                 หมู่ที่ ๑๐  บ้านทุ่งพัฒนา

                 - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน ๙หมู่บ้าน ได้แก่ ๑, , , , , , , , ๑๐

                 - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มบางส่วน ๑หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ ๘ 

) ลักษณะภูมิประเทศ

                 พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ ๖๐% เป็นป่าเขาและที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นลูกคลื่นพื้นที่เอียงลาด จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่เหมาะแก่การทำสวนและอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่เหลือประมาณ ๔๐% เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและเป็นที่อยู่อาศัย

) ลักษณะภูมิอากาศ

          เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งฝั่งตะวันออกด้านอ่าวไทยและฝั่งตะวันตกจากทะเลอันดามัน แบ่งออกเป็น ๒ฤดูคือ

          . ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  เดือนกันยายน เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (.. – ..) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (.. – ..)

          . ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน เมษายน มีฝนตกเล็กน้อยจากอิทธิพลปลายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

          ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๘๘๗.๕ม.. ต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ๘๐%

) ประชากร

            วันที่  ๓๑ มีนาคม  .. ๒๕๕๕มีประชากรจำนวน๗,๖๐๔คนแยกเป็น  ชาย  ๓,๗๔๗       คนหญิง   ๓,๘๕๗คน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่

จำนวนครัวเรือน

ประชากร

รวม

 

 

(ไร่)

ชาย

หญิง

.

บ้านโต๊ะส๊ะ

๑,๙๐๐

๑๒๓

๓๒๕

๓๑๕

๖๔๐

.

บ้านกุบังปะโหลด

๒,๓๔๐

๒๖๒

๖๗๑

๖๗๕

๑,๓๔๖

.

บ้านควนยาหวา

๑,๕๐๐

๘๑

๒๑๗

๒๒๑

๔๓๘

.

บ้านกลาง

๙๐๘

๑๐๘

๒๓๙

๒๕๓

๔๙๒

.

บ้านทางงอ

๑,๐๔๕

๑๘๐

๓๗๙

๓๙๓

๗๗๒

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

 

 

 
 
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มกราคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 83,996
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------

 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลควนสตอ
หมู่ที่ 10 กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
Tel : 086-9660345  Fax : 074-7355538
Email : sunee.nee_nfe@hotmail.com