.

Welcome to khuansator

  ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������� ���������.������������ 
��������������������� ���������.������������
 

 ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลควสตอ

           ตำบลควนสตอ แต่เดิมอยู่ในการปกครองของกิ่งอำเภอดุสน เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๕๘ ตำบลควนสตอ ได้รับการยกฐานะเป็นตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งกำนันคนแรก คือขุนอารีนรากร(ต้นตระกูลนุ่งอาหลี) ในปีพ.ศ.๒๔๖๕ ยุบเป็นตำบลจึงขึ้นกับอำเภอบำบัง (อำเภอเมืองสตูลปัจจุบัน)

ในปีพ.ศ. ๒๔๗๕   ได้รวบตำบลกุบังปะโหลดกับตำบลควนสตอ จึงเรียกตำบลควนสตอ มีเขตการปกครองทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน     ในปี พ.ศ.๒๕๑๘  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งท้องที่การปกครองเป็นกิ่งอำเภอควนโดน มีเขตการปกครอง ๒  ตำบล คือตำบลควนโดนและตำบลควนสตอ ในปี ๒๕๓๕   ได้แยกพื้นที่ตำบลควนสตอออกเป็น ๒ ตำบลคือ ตำบลควนสตอและตำบลวังประจัน ตำบลควนสตอจึงเหลือพื้นที่การปกครอง ๙ หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘  บ้านทุ่งพัฒนาได้แยกตัวออกจากบ้านทางงอ ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่เป็น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนสตอ    จึงมีเขตการการปกครอง ๑๐ หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน ตำบลควนสตอมีระยะห่างจากอำเภอควนโดนเพียง ๑ กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสตูล ระยะทางห่างจากจังหวัดสตูล ๒๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ ๓๑ ตารางกิโลเมตร

          คำว่าควนคือพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเนินสูง สตอ มาจากคำว่า สะตอออกผลเป็นฝัก เมล็ดมีกลิ่นคล้ายชะอม ใช้จิ้มนำพริกหรือปรุงแต่งเป็นกับข้าวได้หลายชนิด เนื่องจากมีต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นมากมายบริเวณเนินสูง จึงเรียกชื่อตามลักษณะที่ปรากฏว่า ควนสตอ

รายชื่อผู้นำชุมชนและกำนันตำบลควนสตอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

๑. ขุนอารี นรากร(ตำบลควนสตอ)ขุนสารักษ์บำรุงราษฎร์(กุบังปะโหลด)

. นายสัน  หมิมหมัน                    กำนัน   ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๘๐

๓. นายราเหม   แหหนุ่ม                 กำนัน   ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๙๑

๔. นายมะสัน  มรรคาเขต               กำนัน   ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๔๙๒

๕. นายสัน  แหหนุ่ม                    กำนัน    ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๕๑๘

๖. นายบัญญัติ   มาราสา               กำนัน    ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๓๘

๗.นายสัน ดาแลหมัน                   กำนัน    ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๓๘๒๕๕๕

. นายอภิชาติ  ผลาอาด             กำนัน    ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๕๖ปัจจุบัน

สภาพทั่วไป

) ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต                                     

ตำบลควนสตอ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอควนโดนระยะห่างจากอำเภอควนโดน กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสตูล ระยะห่างจากตัวจังหวัดสตูล ๒๓กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ ๓๑ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้                                 

ทิศเหนือ                ติดต่อกับตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ทิศใต้                   ติดต่อกับตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ทิศตะวันออก           ติดต่อกับตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ทิศตะวันตก            ติดต่อกับตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

) เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ มีทั้งสิ้น๑๐  หมู่บ้าน คือ

                   หมู่ที่ ๑  บ้านโต๊ะส๊ะ

                   หมู่ที่ ๒  บ้านกุบังปะโหลด

                   หมู่ที่ ๓  บ้านควนยาหวา

                   หมู่ที่ ๔  บ้านกลาง

                   หมู่ที่ ๕  บ้านทางงอ

                   หมู่ที่ ๖  บ้านปลักซิมปอ

                   หมู่ที่ ๗  บ้านควนสตอเหนือ

                   หมู่ที่ ๘  บ้านหัวควน

                   หมู่ที่ ๙  บ้านควนไสน                                                          

                 หมู่ที่ ๑๐  บ้านทุ่งพัฒนา

                 - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน ๙หมู่บ้าน ได้แก่ ๑, , , , , , , , ๑๐

                 - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มบางส่วน ๑หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ ๘ 

) ลักษณะภูมิประเทศ

                 พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ ๖๐% เป็นป่าเขาและที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นลูกคลื่นพื้นที่เอียงลาด จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่เหมาะแก่การทำสวนและอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ที่เหลือประมาณ ๔๐% เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและเป็นที่อยู่อาศัย

) ลักษณะภูมิอากาศ

          เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งฝั่งตะวันออกด้านอ่าวไทยและฝั่งตะวันตกจากทะเลอันดามัน แบ่งออกเป็น ๒ฤดูคือ

          . ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  เดือนกันยายน เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (.. – ..) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (.. – ..)

          . ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน เมษายน มีฝนตกเล็กน้อยจากอิทธิพลปลายมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

          ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๘๘๗.๕ม.. ต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ๘๐%

) ประชากร

            วันที่  ๓๑ มีนาคม  .. ๒๕๕๕มีประชากรจำนวน๗,๖๐๔คนแยกเป็น  ชาย  ๓,๗๔๗       คนหญิง   ๓,๘๕๗คน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่

จำนวนครัวเรือน

ประชากร

รวม

 

 

(ไร่)

ชาย

หญิง

.

บ้านโต๊ะส๊ะ

๑,๙๐๐

๑๒๓

๓๒๕

๓๑๕

๖๔๐

.

บ้านกุบังปะโหลด

๒,๓๔๐

๒๖๒

๖๗๑

๖๗๕

๑,๓๔๖

.

บ้านควนยาหวา

๑,๕๐๐

๘๑

๒๑๗

๒๒๑

๔๓๘

.

บ้านกลาง

๙๐๘

๑๐๘

๒๓๙

๒๕๓

๔๙๒

.

บ้านทางงอ

๑,๐๔๕

๑๘๐

๓๗๙

๓๙๓

๗๗๒

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

 

 

 
 
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 ธันวาคม 2566

 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลควนสตอ
หมู่ที่ 10 กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
Tel : 086-9660345  Fax : 074-7355538
Email : sunee.nee_nfe@hotmail.com