.

Welcome to khuansator

  ยินดีต้อนรับ สู่ กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������� ������������������������������ ��������������������������� 
��������������������� ������������������������������ ���������������������������
 

 

ปรัชญา

ส่งเสริมการเรียนรู้  มุ่งสู่ชุมชน  ดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

กศน.ตำบลควนสตอ  เป็นสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

พันธกิจ

๑.      จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ

๒.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๓.      ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๔.      การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

 

 

 
 
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลควนสตอ
หมู่ที่ 10 กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
Tel : 086-9660345  Fax : 074-7355538
Email : sunee.nee_nfe@hotmail.com