.

ยินดีต้อนรับสู่......  กศน.ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล  

 
 
 
 

  หน้าหลัก     
 

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำผุดทั้งตำบลเดิมเป็นหมู่ที่  ๓  ของตำบลเขาขาว  โดยได้แยกตำบลออกมาเป็นตำบลน้ำผุด

เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๑๘   ที่มาของชื่อตำบลน้ำผุดเนื่องจากพื้นที่ในหมู่ที่  ๑   บ้านทุ่งไหม้   ตำบลน้ำผุดบริเวณหลังกุโบร์ (ที่ฝังศพจะมีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลา   ไม่ว่าสภาพอากาศจะแห้งแล้งขนาดไหนก็ตามน้ำจะผุดขึ้นมาตลอดปี  จึงใช้ปรากฏการธรรมชาติดังกล่าวตั้งเป็นชื่อตำบลน้ำผุด

v   อาณาเขต

ตำบลน้ำผุด  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสตูล  ระยะทางห่างจากอำเภอละงู   ประมาณ  ๒๕   กิโลเมตร   และระยะทางห่างจากจังหวัดสตูล   ประมาณ  ๗๕   กิโลเมตร

-   ทิศเหนือ                          ติดต่อ     จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง

-   ทิศใต้                                ติดต่อ     ตำบลเขาขาว      อำเภอละงู

-   ทิศตะวันออก                  ติดต่อ     ตำบลปาล์มพัฒนา    อำเภอมะนัง

-   ทิศตะวันตก                    ติดต่อ     ตำบลป่าแก่บ่อหิน    อำเภอทุ่งหว้า

v   เนื้อที่

ตำบลน้ำผุด   มีเนื้อที่โดยประมาณ   85,000  ไร่  หรือ  120   ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่ทางการเกษตร   38,909   ไร่   คิดเป็น  86.30 %  ของพื้นที่ทั้งหมด

-   ที่ดินสาธารณะประโยชน์                            895   ไร่

-   ที่ดินราชพัสดุ                                                 120   ไร่

-   ที่ดินที่อยู่อาศัย                                             9,141   ไร่

-   ที่ดินทำกิน                                                 38,321   ไร่

-   ทุ่งเลี้ยงสัตว์                                                 3,000   ไร่

-   พื้นที่ป่าสงวนและอื่นๆ                           43,423   ไร่

v   ภูมิประเทศ

พื้นที่โดยทั่วไปของตำบลน้ำผุด   ประกอบด้วยภูเขา  ป่าไม้  และที่ราบ  สภาพพื้นที่ที่ลักษณะเป็นลูกคลื่น  และที่ราบเชิงภูเขาเล็กน้อย   โดยมีเทือกเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ  ได้แก่  เทือกเขาบรรทัด   บริเวณเชิงเขามีการทำสวนยาง   สวนผลไม้   ส่วนบริเวณที่ราบมีการทำนาและเลี้ยงสัตว์บ้างเล็กน้อย

                                                                                         

                                                                                    

 

เขตการปกครอง

       จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด   มีทั้งหมด 11  หมู่บ้าน ได้แก่ 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ -สกุล

ตำแหน่ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

บ้านทุ่งไหม้

บ้านหัวควน

บ้านหนองสร้อย

บ้านวังสายทอง

บ้านทุ่งนางแก้ว

บ้านหนองราโพ

บ้านลานเสือ

บ้านหนองยูง

บ้านหนองหอยโข่ง

บ้านวังนาใน

บ้านวังยาว

 

นายอำสอด   ยังนิ่ง   

นายลิฉา   สำเร   

นายดลละห์   ยาบา 

นายประพันธ์   หนูปลอด  

นายทัน   จีนหวั่น  

นายไชยา  เทพสง 

นายแคล้ว  ชูรอด 

นายหนับ   เรืองฉิม 

นายเจริญ   เกตุแก้ว 

นายอภิชัย  อนุพงศ์ 

นายประมวล   แสงวิมาน

 

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

กำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

 

จำนวนประชากร

                         ปัจจุบันตำบลน้ำผุด มีประชากรรวม   7,183   คน จำนวนครัวเรือน  1,624   ครัวเรือน  ดังต่อไปนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

บ้านทุ่งไหม้

บ้านหัวควน

บ้านหนองสร้อย

บ้านวังสายทอง

บ้านทุ่งนางแก้ว

บ้านหนองราโพ

บ้านลานเสือ

บ้านหนองยูง

บ้านหนองหอยโข่ง

บ้านวังนาใน

บ้านวังยาว

 

426

469

142

442

476

408

221

271

247

260

253

419

472

138

415

539

413

213

236

245

236

242

845

941

280

857

1,015

821

434

507

492

496

495

197

213

61

156

265

205

89

115

105

117

101

รวม

3,615

3,568

7,183

1,624

 

 

นางสาวสุวิมล ส่งเมือง
หัวหน้า กศน.ตำบล

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 276,078
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งนางแก้ว ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
Tel : 093-5759136  Fax : -
Email : namphut0967867239@gmail.com