.

กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์
 

 ปรัชญา

 ปัญญาเกิดด้วยการศึกษาวิสัยทัศน์มุ่งมั่นพัฒนาคนทุ่งหว้าให้มีระดับการศึกษาสูงขึ้นมีอาชีพบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม      อัธยาศัย๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

. พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้

. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน และเทียบระดับการศึกษา

๖. กำกับ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

    อัธยาศัย

๗. พัฒนาครู, บุคลากรทางการศึกษา และวิทยากร

๘. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๙. ดำเนินการตามนโยบายทิศทางของรัฐบาล และงานสร้างความมั่นคงของชาติ

๑๐. นำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการบริหารจัดการ

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตลักษณ์

มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม

เอกลักษณ์

พัฒนาทักษะความคิดด้วยกระบวนการคิดเป็น  ให้ปัญญางอกงามในตัวผู้เรียน
 

 

นายกีรติ  เรทมิฬ
หัวหน้า กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน

 

 

นายสมบูลย์  คอยอาสา

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 

 

 

 

 
มิถุนายน 2561
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 25,631
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ม.1 บ้านป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Tel : 080-5483752  Fax : 080-5483752
Email : tiramin56@hotmail.com