.

กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ��������������������� ���������.������������ 
��������������������� ���������.������������
 

 
ประวัติความเป็นมาของตำบลป่าแก่บ่อหิน
           ตำบลป่าแก่บ่อหิน เดิมอยู่ในการปกครองของตำบลทุ่งหว้า และได้แยกการปกครองเป็นตำบลป่าแก่บ่อหิน เมื่อปี พ.ศ. 2525 สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ทุรกันดาร มีป่าไม้หนาแน่น และมีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ด้าน  และพบว่ามีบ่อน้ำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ในซอกหินมีน้ำตลอดปี เลยตั้งชื่อตำบลให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ที่เป็นจุดเด่นขงตำบลป่าแก่บ่อหินประกอบด้วย 7  หมู่บ้าน

หมู่ที่  1  บ้านป่าแก่บ่อหิน
หมู่ที่   2   บ้านคลองห้วยบ่า
หมู่ที่   3   บ้านทุ่งดินลุ่ม
หมู่ที่   4   บ้านขุมทรัพย์
หมู่ที่  5   บ้านสะพานวา
หมู่ที่   6  บ้านทุ่งขมิ้น
หมู่ที่   7  บ้านเขาแดง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,174   คน   และจำนวนหลังคาเรือน   1,228 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
           อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
                อาชีพเสริม รับจ้าง ทำหัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.        อ่างเก็บน้ำบ้านวังนา
2.        มัสยิดทุ่งดินลุ่ม
3.        โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
4.        โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน
5.        โรงเรียนวรรธนะสาร
6.        โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
7.        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน
8.        สถานีอนามัยบ้านทุ่งดินลุ่ม
9.        สถานีอนามัยบ้านเขาแดง
10.     วัดทุ่งขมิ้น
11.     สำนักสงฆ์บ้านป่าแก่บ่อหิน
12.     สำนักสงฆ์บ้านขุมทรัพย์
 

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล

 
เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 
       การเดินทางเข้าสู่ตำบล มี 1 เส้นทาง   ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า   ประมาณ   5   กิโลเมตร   เป็นถนนลาดยางตลอดสาย
 
   
       จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต886 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของพื้นที่
 
 

จำนวนประชากร
          ประชากรทั้งหมด   จำนวน 4,174   คน ชาย จำนวน  2,106 คน   หญิง จำนวน 2,068 คน
 มีรายละเอียดดังนี้
 
หมู่บ้าน
จำนวน
ประชากรรวม(คน)
เพศชาย
(คน)
เพศหญิง
(คน)
หมู่ที่1 บ้านป่าแก่บ่อหิน
790
414
376
หมู่ที่2บ้านคลองห้วยบ่า
594
293
301
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งดินลุ่ม
676
334
342
หมู่ที่ 4 บ้านขุมทรัพย์
516
264
252
หมู่ที่ 5 บ้านสะพานวา
412
204
208
หมู่ที่ 6 บ้านท่งขมิ้น
624
321
303
หมู่ที 7 บ้านเขาแดง
562
276
286
รวม
4,174
2,106
2,068

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 
 
การคมนาคม
 ถนนทางหลวงจังหวัด ( ฉลุง – ตรัง ) จำนวน 1 สาย
                ถนนลาดยางในหมู่บ้าน                       จำนวน 5 สาย
-                    ถนนลาดยางสายบ้านสะพานวา - ทุ่งนางแก้ว
-                    ถนนลาดยางสาย ม. 5 – ม. 1    -   ถนนลาดยางสายกลาง   ม.2
-                    ถนนลาดยางสายกลาง   ม.4      -   ถนนลาดยางสายกลาง ม.1
            ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก              จำนวน   4   สาย
              - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สอ. ทุ่งดินลุ่ม   ม. 5
              - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยร่วมใจ    ม. 7
 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย วังนา   ม.6
              - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแดง ม.7         
              - ถนนหินผุ            จำนวน   10   สาย                
             -  สะพาน               จำนวน    6 แห่ง
แหล่งน้ำ
ลำห้วย               จำนวน       4    สาย
                บึงหนอง                     จำนวน       -     แห่ง
                ฝาย                           จำนวน      9     แห่ง
                บ่อน้ำตื้น    จำนวน      10    แห่ง
               บ่อบาดาล  จำนวน      26    แห่ง
สระน้ำ                       จำนวน      12   แห่ง
ภาชนะเก็บกักน้ำ
ประปาหมู่บ้าน                        จำนวน   11           แห่ง
ประปาผิวดิน                                          จำนวน    5           แห่ง
ประปาบาดาล                        จำนวน           6       แห่ง
หอถังเก็บน้ำประปา                                จำนวน   -               แห่ง
โอ่งซีเมนต์                                             จำนวน   -               ใบ
ถังเก็บน้ำฝน ฝ.75                 จำนวน   -               แห่ง
ถังเก็บน้ำฝน ฝ.99                  จำนวน  22            แห่ง
ถังเก็บน้ำฝนขนาด 3,200   ลิตร             จำนวน      -               แห่ง
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                พื้นที่ตำบลป่าแก่บ่อหินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าเขา ภูเขาเป็นภูเขาหินปูน สภาพพื้นดินส่วนมากบริเวรใต้ดินมีสภาพเป็นหินแข็ง ซึ่งยากต่อการขุดเจาะ ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ในช่วงฤดูแล้ง มีสวนสาธารณะถ้ำวังกลางซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้

            ด้านการศึกษา
โรงเรียนระดับประถมศึกษา              จำนวน    3   แห่ง
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                 จำนวน   1    แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                          จำนวน   2    แห่ง
โรงเรียนเอกชน                               จำนวน     -    แห่ง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบล               จำนวน   1    แห่ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร    จำนวน    1    แห่ง
ด้านสังคม
ศาลาพักร้อน/ศาลาพักริมทาง                        จำนวน                      3  แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน           จำนวน                            7    แห่ง
กองทุนชุมชนตำบล                               จำนวน                            -    แห่ง
ศูนย์กีฬาตำบล                                                            จำนวน                         แห่ง
สนามกีฬา/ลานกีฬาหมู่บ้าน                          จำนวน                      4    แห่ง
กองทุนหมู่บ้าน                                                           จำนวน                      7    แห่ง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                           จำนวน                        แห่ง
               
สถาบันทางการศาสนา
วัดและสำนักสงฆ์                                        จำนวน         3     แห่ง
มัสยิด                                                        จำนวน     1               แห่ง
มะนาซะห์                                  จำนวน        1           แห่ง
ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด                   จำนวน                      -               แห่ง
 
ด้านการสาธารณสุข
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                                                                จำนวน                      7             แห่ง
สถานีอนามัยตำบล                                                      จำนวน                      2             แห่ง
ถังรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน                      35            ใบ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
ป้อมยามตำรวจชุมชน                                   จำนวน                1         แห่ง
เวรยามหมู่บ้าน                                   จำนวน               7         แห่ง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ร้านค้า                                             จำนวน           36                 ร้าน
ร้านซ่อมรถ                                        จำนวน             5                ร้าน
ร้านวัสดุก่อสร้าง                                  จำนวน              -               แห่ง
ร้านเฟอร์นิเจอร์                                   จำนวน            1      แห่ง
ร้านตัดผม                                          จำนวน            3                ร้าน
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา                     จำนวน             1              แห่ง
ร้านประกอบเหล็กดัด                           จำนวน             1       แห่ง
 

 

ภาพถ่าย1161.jpg
 

 

นายกีรติ  เรทมิฬ
หัวหน้า กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน

 

 

นายสมบูลย์  คอยอาสา

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 

 

 

 

 
 
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 ธันวาคม 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 109,092
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ม.1 บ้านป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Tel : 065-0708691  Fax : 074-789080
Email : krati2561@gmail.com