.

กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ������������������������������������ 
������������������������������������
 

 5.สภาพชุมชน

  5.1 การปกครอง

ตำบล    ป่าแก่บ่อหิน            แบ่งเขตการปกครองออกเป็น     7      หมู่บ้าน

ตารางที่ 1  แสดงการแบ่งเขตการปกครองของตำบล  ป่าแก่บ่อหิน           

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิกสภาฯ อบต.

หมายเหตุ

1

บ้านป่าแก่บ่อหิน

 

นางสมบูรณ์  ชูแสง

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 1

นายอำนวย  สองนา

นายเสียน อำพันประสิทธิ์

 

นายชยาเทพ

สินจรูญศักดิ์

นายก อบต.ป่าแก่

บ่อหิน

2

บ้านคลองห้วยบ่า

นายอำพล   จิตรบุญ

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 2

นางสาวสุชาดา นาคเล็ก

นายมนูญ ขำแก้ว

3

บ้านทุ่งดินลุ่ม

นายหลั้มหลี อรุณฤกษณ์

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 3

นายสมศักดิ์ ชำนาญดง

นายจำรัส ไกรเทพ

4

บ้านขุมทรัพย์

นายอภิชัย  สุวรรณรัตน์

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 4

นางพรเพ็ญ สินจรูญศักดิ์

นายชวน กิ้มเส้ง

5

บ้านสะพานวา

นายจำเรียง  เซ่งซิ้น

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 5

นายวิสารท คงวัฒนานนท์นายนรากร เกตุแก้ว

6

บ้านทุ่งขมิ้น

นายสุพัฒน์  ทวีบุรุษ

กำนันตำบลป่าแก่บ่อหิน

นายอนันต์ คำผอม

นายมัชฌิม คมขำ

7

บ้านเขาแดง

นางสาวเรียม  พลับใหม่

เป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 7

นายศักดิ์ดา พรหมวิจิตร

นายบรรจง ร่วมพันธ์

 

5.2  สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล)

 5.2.1.  แผนที่ชุมชน (ตำบล)

 

 5.2.2  ขนาดพื้นที่   54,350ไร่ 87.15 ตารางกิโลเมตร

5.2.3.  ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือติดกับ ต.ทุ่งหว้า   อ. ทุ่งหว้า จ.สตูล

ทิศใต้ติดกับ ต.กำแพง   ต. น้ำผุด อ. ละงู  จ.สตูล

ทิศตะวันออกติดกับ ต.น้ำผุด   อ. ละงู   จ.สตูล

ทิศตะวันตกติดกับ ต.นาทอน   อ. ทุ่งหว้า จ. สตูล

5.2.4.  ลักษณะทางกายภาพ

พื้นที่ตำบลป่าแก่บ่อหินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าเขา  ภูเขาเป็นภูเขาหินปูน  สภาพพื้นดินส่วนมากบริเวณใต้ดินมีสภาพเป็นหินแข็ง  ซึ่งยากต่อการขุดเจาะ  ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ในช่วงฤดูแล้ง  มีสวนสาธารณะถ้ำวังกลางซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้

5.2.5  ลักษณะภูมิอากาศ

                       สภาพพื้นที่ จะประกอบด้วย เทือกเขา ที่ราบสูงและที่ราบลุ่มน้ำถึงโดยมีภูเขาควนดินแดงและควนทุ่งดินลุ่มทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือจรดใต้ทางทิศตะวันตกของตำบล มีเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตกของตำบล มีเทือกเขาทางด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือทอดตัวเป็นแนวยาวลงสู่ตอนกลางซึ่งมียอดเขาสูงประมาณ 278 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่ตอนกลางของตำบลเป็นพื้นที่ราบสูงที่ราบลุ่ม และที่ราบเชิงเขา

5.2.6  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               2.6.1  ทรัพยากรป่าไม้

               2.6.2  ทรัพยากรน้ำ

ลำห้วย                     จำนวน       4      สาย

ฝาย                        จำนวน       9     แห่ง

บ่อน้ำตื้น                   จำนวน      10    แห่ง

บ่อบาดาล                  จำนวน     26    แห่ง

สระน้ำ                     จำนวน     12    แห่ง

5.3  โครงสร้างพื้นฐาน

               5.3.1  การคมนาคม

               Ø   ถนนทางหลวงจังหวัด  ( ฉลุง ตรัง )   จำนวน  1  สาย

               Ø   ถนนลาดยางในหมู่บ้าน                  จำนวน  5 สาย

-          ถนนลาดยางสายบ้านสะพานวา  -  ทุ่งนางแก้ว

-          ถนนลาดยางสาย ม. 5 ม. 1-   ถนนลาดยางสายกลาง   ม.2

-          ถนนลาดยางสายกลาง   ม.4 -   ถนนลาดยางสายกลาง  ม.1

Ø ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จำนวน   4   สาย

     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  สอ.  ทุ่งดินลุ่ม   ม.  5

     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยร่วมใจ    ม. 7

     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  วังนา   ม.6

     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย  ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแดง  หมู่ที่ 7

     - ถนนหินผุ            จำนวน   10   สาย

 

 

 

นายกีรติ  เรทมิฬ
หัวหน้า กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน

 

 

นายสมบูลย์  คอยอาสา

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 

 

 

 

 
 
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 108,779
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ม.1 บ้านป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Tel : 065-0708691  Fax : 074-789080
Email : krati2561@gmail.com