หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
16 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายสมบูลย์ คอยอาสา ครูอาสาฯ และนายกีรติ เรทมิฬ ครูกศน.ตำบล ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล และภาคีเครือข่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และร่วมวางแผนการดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site โดยมีปลัดสุรวุฒิ แก้วกระจ่าง ปลัดประจำตำบลป่าแก่บ่อหิน และนายอรุณ ศรียาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง เข้าร่วมพิจารณา #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรจักสานจากต้นคลุ้ม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรจักสานจากเส้นพลาสติก จำนวน 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งดินลุ่ม ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการกิจกรรมประกวดเรื่องเล่าจากโคกหนองนา ตามโครงการกิจกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
เด็กสอบ