.

กศน.ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ������������������������������ ��������������������� 
������������������������������ ���������������������
 

 

 

วิสัยทัศน์

        กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็น และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

พันธกิจ

        1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และบริบทในปัจจุบัน

          3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสการเรียนรู้ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

         4. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

         5. พัฒนาระบบบริหารจัดการในสถานศึกษาเพื่อการบริหารราชการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีมีประสิทธิภาพ

        6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 179,304
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ซอย 17 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
Tel : 074-722202  Fax : -
Email : @nfe.go.th