หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
คณะครูและนักศึกษา กศน.ตำบลสาคร เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 65 ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
เข้าร่วมแข่งขันโครงงานจิตอาสาต้นแบบ กศน. วันที่ 15 มีนาคม 65
ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2564