.

กศน.ตำบลตันหยงโป

 

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ // ขออภัยขณะนี้เว็บไซต์ยังไม่ได้เปิดให้บริการ

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ������������������������������ ��������������������� 
������������������������������ ���������������������
 

 

วิสัยทัศน์

          คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จำเป็นและสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          พันธกิจ

1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาสมรรถนะทักษะการเรียนรูของประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหเหมาะสมในแต่ละชวงวัย ใหพรอมรับ การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ก้าวสู่การเป็นสังคมแหงการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาการวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบใหมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับรูปแบบการจัดการเรียนรูและบริบทในปจจุบัน

3. สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มชองทางและโอกาสการเรียนรูรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดและใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

4. สงเสริมสนับสนุน แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่ายใหเขามามีสวนร่วมในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ ใหกับประชาชน

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองคกรใหมีเอกภาพ เพื่อการบริหารราชการที่ดีบนหลักของธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคลองตัวมากยิ่งขึ้น

6. ยกระดับการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรม และจริยธรรมที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการทางการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

นางกาญจนา  รอดถนน

กศน.ตำบลตันหยงโป

นายประภากร  ผดุงตระกูล

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 
 
 
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 11 ธันวาคม 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 175,290
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
กศน.ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
Tel : 085-8022697  Fax : 074-722202
Email : 591ed000113@dei.ac.th