.

กศน.ตำบลตันหยงโป

 

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ // ขออภัยขณะนี้เว็บไซต์ยังไม่ได้เปิดให้บริการ

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    ������������������ ��������������������������������������������������������� 
������������������ ���������������������������������������������������������
 

 

บทบาทหน้าที่ภารกิจ

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตันหยงโปยึดการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงานและจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการความร่วมมือของชุมชนและภาคีเครือข่าย เช่น อาคาร สถานที่ แหล่งวิทยาการภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีมีการประสานเครือข่ายในชุมชนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนในชุมชนสังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม กศน. ตําบล  ทั้งในฐานะผู้ให้บริการผู้รับบริการ มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา บูรณาการกระบวนการเรียนรู้และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน มีคณะกรรมการ กศน. ตําบล ที่เป็นคนในชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุน ติดตาม ดูแล และร่วมประเมินผลการดําเนินงาน กศน.ตําบล ภายใต้กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน                     ซึ่งประกอบด้วย 4 ศูนย์ ดังนี้

 1.  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล เป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนรู้รวบรวม ขยายผล เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามแนวพระราชดําริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนโดยบูรณาการการทํางานและประสาน ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ภูมิปัญญา และปราชญ์ชาวบ้าน เช่น กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)มูลนิธิครอบครัวพอเพียง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล ดําเนินการ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่

1.1 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล ที่ดําเนินการในพื้นที่ตั้งของ กศน. ตําบล

1.2 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล ที่ดําเนินการโดยใช้แหล่งการเรียนรู้นอกพื้นที่ตั้งของ กศน. ตําบล ซึ่งเป็นการประสานงานและดําเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบลสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

       2.  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล

ศูนย์ส่งเสริมพฒนาประชาธิปไตยตําบลมีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้รวบรวม ขยายผลเชื่อมโยง สร้างเครือข่าย และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ วินัย และความเป็นพลเมือง ในวิถีระบอบประชาธิปไตย โดยบูรณาการความร่วมมือในการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น สํานักงาน กกต.สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) ภาคประชาสังคม ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

                     2.1   จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล        

            2.2   จัดกระบวนการเรียนรู้โดย กศน.เพื่อส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย

              2.3   จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับกกต. เพื่อส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในระดับตําบล

            2.4   สรุปผล รายงาน และเผยแพร่ผลการดําเนินงาน

3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

      ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต และศูนย์บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่นักศึกษา กศน. และประชาชนเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการ เพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์สู่การค้าออนไลน์ (e - Commerce) เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายและไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพ และอื่น ๆ โดยร่วมมือกับเครือข่าย เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

 

  3.1        กิจกรรมให้ความรู้ด้าน ICT แก่นักศึกษา กศน. และประชาชนในชุมชน

          3.2   จัดเก็บ วิเคราะห์และเผยแพร่ระบบสารสนเทศชุมชน

      3.3   กิจกรรมการให้ความรู้ด้าน e – commerce และการจัดทําเว็บไซต์การบริการด้านต่าง ๆ ของชุมชน

        3.4   สรุปผล รายงาน และเผยแพร่ผลการดําเนินงาน

4.   ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

      ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน เป็นศูนย์จัดส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบาย  ทางการศึกษา โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดําเนินงานและการจัดการเรียนรู้ตลอดจนการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดย กศน. ตําบล  มีบทบาทในฐานะผู้จัด ส่งเสริม ประสานงานและอํานวยความสะดวก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

      4.1   การศึกษานอกระบบ

              4.1.1     การส่งเสริมการรู้หนังสือตาม ระเบียบและแนวปฏิบัติของการจัดการศึกษานอกระบบ สําหรับกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือ

              4.1.2   การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                          1)   ประถมศึกษา

                          2)   มัธยมศึกษาตอนต้น

                          3)   มัธยมศึกษาตอนปลาย

              4.1.3     การศึกษาต่อเนื่อง แบ่งเป็น

                          1)    การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

                          2)   การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                           3)   การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตามแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

              4.1.4     การศึกษาตามอัธยาศัย

                          1)   การส่งเสริมการอ่าน

                          2)   จัดบริการสื่อ

                          3)   แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน

 

นางกาญจนา  รอดถนน

กศน.ตำบลตันหยงโป

นายประภากร  ผดุงตระกูล

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 
 
 
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 8 ธันวาคม 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 175,214
 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co
 
----------------------------
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
กศน.ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
Tel : 085-8022697  Fax : 074-722202
Email : 591ed000113@dei.ac.th