หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาการอำเภอควนกาหลง ร่วมดำเนินงานศูนย์ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยมติการศึกษากับ กศน. 
       13 มิถุนายน 2565
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ การทำผ้าบาติก 
       วันที่ 4 มิถุนายน 2565
เข้าร่วมโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
       ข้าร่วมโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
เข้ารับชมและเรียนรู้โคก หนอง นาโมเดล 
       วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ คณะบุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ในวันที่ 15 กันยายน 2559

จัดการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่าน etv 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา จัดการเรียนการสอน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่าน etv (ดูจาก แผ่น cd)

ติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา ครู กศน.ตำบล ออกติดตามนักเรียนออกกลางคัน

โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา เปิดโครงการ โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ประกวดโครงงานประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ทดสอบ
 

โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน
 
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายนายทวีศักดิ์ แซ่เจน ข้าราชการครู เปิดโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b
 

 https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b