หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 รับสมัคร 3 ระดับชั้นดังนี้ ระดับประถม ระดับม.ต้น และระดับ ม.ปลาย หลักฐานการรับสมัครมีดังนี้

1. สำเนาวุฒิการศึกษา  1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตนเอง 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดามารดา 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
งานกิวันครู 2565 
       16 มกราคม 2565   นายทวีศักดิ์  แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง  มอบหมายให้ครูอาสาฯและครูกศน.ตำบลทุ่งนุ้ย เข้าร่วมงานวันครูอำเภอควนกาหลง ณ ร.ร.ควนกาหลงวิทยาคม  “นิคมพ
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โคกหนองนาโมเดล 
       ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด 
        วันที่ 21 มกราคม 2564    
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข 
      วันที่ 20 มกราคม 2564
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ คณะบุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ในวันที่ 15 กันยายน 2559

จัดการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่าน etv 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา จัดการเรียนการสอน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่าน etv (ดูจาก แผ่น cd)

ติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา ครู กศน.ตำบล ออกติดตามนักเรียนออกกลางคัน

โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา เปิดโครงการ โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ประกวดโครงงานประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ทดสอบ
 

โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน
 
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายนายทวีศักดิ์ แซ่เจน ข้าราชการครู เปิดโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย