หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

นักศึกษา กศน. ตำบลทุ่งนุ้ยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการประกวดโครงงาน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561 นักศึกษา กศน. ตำบลทุ่งนุ้ย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงาน  ประจำปีการศึกษา 2/2561 ชื่อโครงงานชนะเลิศอันดับที่ 1 กาแฟจากถั่วเหลือง โดยนางสาวฮัสนา ดาแลหมันและนางสาวอรทัยใจตรง  และชื่อโครงงานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กระถางต้นไม้จากขวดแก้ว โดยนายภานุวัฒ หลงจิและนายชวกรณ์ ชัยฤทธิ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือ/สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล 
       โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือ/สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/กิจกรรมการเรียนรู้ (กศน.ตำบลสร้างใหม่) 
       โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/กิจกรรมการเรียนรู้ (กศน.ตำบลสร้างใหม่)
ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ต.ทุ่งนุ้ย 
      ประชาสัมพันธเลือกตั้ง ต.ทุ่งนุ้ย
โครงการประกวดโครงงาน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561 
       วันที่ 8 มีนาคม 2562 
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ คณะบุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ในวันที่ 15 กันยายน 2559

จัดการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่าน etv 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา จัดการเรียนการสอน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่าน etv (ดูจาก แผ่น cd)

ติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา ครู กศน.ตำบล ออกติดตามนักเรียนออกกลางคัน

โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา เปิดโครงการ โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 

ทดสอบ
 

โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน
 
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายนายทวีศักดิ์ แซ่เจน ข้าราชการครู เปิดโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย