หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง เปิดจัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียน 2/2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมผู้สูงวัยสุขภาพดี รู้คิด รู้ทัน ป้องกันโรค 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางสาวกัญชลิกา องศารา ครูกศน.ตำบล จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมผู้สูงวัยสุขภาพดี รู้คิด รู้ทัน ป้องกันโรค ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ รพ.สต.ทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จ.ส
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล เปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม 2561 ณ บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรม การพัฒนาอาชีพ(ขนมผูกรักและขนมปั้นขลิบ) 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมี นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ตำแหน่ง ครู เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรม การพัฒนาอาชีพ(ขนมผูกรักและขนมปั้นขลิบ) ณ ศาลาเอนกประสงค์ ห
โครงการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สู่หมู่บ้านชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอาหรับ) 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล จัดโครงการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สู่หมู่บ้านชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอาหรับ) ณ มัสยิดดารุลอามาน หมู่ที่ 3 ตำบล
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ คณะบุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ในวันที่ 15 กันยายน 2559

จัดการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่าน etv 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา จัดการเรียนการสอน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่าน etv (ดูจาก แผ่น cd)

ติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา ครู กศน.ตำบล ออกติดตามนักเรียนออกกลางคัน

โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา เปิดโครงการ โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 

ทดสอบ
 

โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน
 
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายนายทวีศักดิ์ แซ่เจน ข้าราชการครู เปิดโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย