หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง เปิดจัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียน 2/2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
         
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2561 
      วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางสุคนธา หลีหมัด ครู อาสาฯ และนางสาวสุพัตรา ปาละสันติ์ ครูกศน.ตำบลทุ่งนุ้ย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561(กลุ่มย่อย) ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จัง
โครงการเรียนหนังสือดี มีอาชีพ มีงานทำ หลักสูตรขนมไทย จำนวน ๔๕ ชั่วโมง 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางสาวกัญชลิกา องศารา ครูกศน.ตำบล จัดโครงการเรียนหนังสือดี มีอาชีพ มีงานทำ หลักสูตร ขนมไทย จำนวน ๔๕ ชั่วโมง ในวันที่ ๑๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จ.สตูล โดยม
โครงการเรียนหนังสือดี มีอาชีพ มีงานทำ หลักสูตรแผนไทยวัยเยาว์ 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางสาวกัญชลิกา องศารา ครูกศน.ตำบล จัดโครงการเรียนหนังสือดี มีอาชีพ มีงานทำ หลักสูตรแผนไทยวัยเยาว์ในวันที่ ๑๒-๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จ.สตูล โดยมีผู้เข้าร
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ คณะบุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ในวันที่ 15 กันยายน 2559

จัดการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่าน etv 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา จัดการเรียนการสอน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่าน etv (ดูจาก แผ่น cd)

ติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา ครู กศน.ตำบล ออกติดตามนักเรียนออกกลางคัน

โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ 
      นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา เปิดโครงการ โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 

ทดสอบ
 

โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน
 
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายนายทวีศักดิ์ แซ่เจน ข้าราชการครู เปิดโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย