.

กศน.ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 101.109.252.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 148,266
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������
 

 

แนวทางการพัฒนา กศน.ตําบลย่านซื่อ 

            1. การจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนา สังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เสริมสร้างคุณธรรมให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตําบลย่านซื่ออย่างทั่วถึง

            ๒. ส่งเสริมครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพในการจัดการ เรียนการสอน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

            ๓. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและทั่วถึง

            ๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้เป็นฐานความรู้ของชุมชน

            ๕. สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

            6. ให้โอกาสแก่ผู้เรียนโดยเปิดช่องทางการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

แนวทาง/กลยุทธ์การดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

๑. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นฐานความรู้ของชุมชน

๑.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๒. โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. โครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

๒.พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้อง กับความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนและ ผู้รับบริการ

๑.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

๒.โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

3.โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

๔. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กันยานยน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 กันยานยน 2566
 กศน.สตูล มุ่งสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญา   NFE_SATUN   Create by OBECLMS    Modify by Mr.kamron
กศน.ตำบลย่านซื่อ
หมู่ที่ 6 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
Tel : 080-8740216  Fax : -
Email : yansea0003@gmail.com