[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

บทความทั่วไป
บทคัดย่องานวิจัย

เสาร์ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

คะแนน vote : 384  

บทคัดย่อ 

ชื่องานวิจัย              ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
   ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำวิจัย    นายวีระศักดิ์  บุญไชยสุริยา

ปีพุทธศักราช            2560 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล   2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล  3)  เพื่อประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้นำศาสนาที่มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560  จำนวน  87  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  การมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล  แบ่งออกเป็น  4  ด้าน  คือ  ด้านการวางแผนการจัดการศึกษา ด้านการส่งเสริมงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และสนับสนุนการจัดกิจกรรม   ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และด้านการนิเทศติดตามผลและการประเมินผล  และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานใช้ Chi-Square และPearson Correlation

ผลการวิจัยพบว่า  

ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล  โดยภาพรวมและรายด้าน  อยู่ในระดับมาก    ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ  จังหวัดสตูล  ได้แก่  ตำแหน่งทางศาสนา  การประชาสัมพันธ์ และประสบการณ์ในการทำงาน  ระดับการศึกษาด้านศาสนาและค่าตอบแทนที่ได้รับ  ส่วนระดับการศึกษาด้านสามัญและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำศาสนาไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ

 

 

  เข้าชม : 866


บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      บทคัดย่องานวิจัย 28 / ต.ค. / 2560
      เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย 3 / ธ.ค. / 2551
      ชื่อโครงการ 10 / ก.ค. / 2551
      Concept คุณจะสร้างเวบเกี่ยวกับอะไร 4 / ก.พ. / 2551
      สธ.พบคนงานเจียรหินแถวเขายายเที่ยงดับด้วยโรคปอดหินคนแรกของประเทศ 22 / ม.ค. / 2551


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอท่าแพ
ม.๒ ตำบลท่าแพ   อำเภอท่าแพ   จังหวัดสตูล   91150   โทรศัพท์ 074-787499 โทรสาร  074-787499 
taphanfe
@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05