[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

2 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2562
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางภาวิดา หลีเส็น ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2562 ใช้ในสถาบันศึกษา
31 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล
8 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ฝาผนัง ประจำเดือนเมษายน 2560
ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ฝาผนัง ประจำเดือนเมษายน 2560
30 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ฝาผนัง ประจำเดือนมีนาคม 2560
หนังสือพิมพ์ฝาผนัง ประจำเดือนมีนาคม 2560
29 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อ.ท่าแพ ประชุมประจำสัปดาห์
นายนูญสายอ๋อง ผอ.กศน.อ.ท่าแพ และบุคลากร ประชุมประจำสัปดาห์ เรื่องประชุมประชามติร่างรัฐธรรมนูญ,การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ,ติดตามเด็กออกกลางคัน,SAR ,การนิเทศและติดตามผลกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559
17 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ประชุมประจำสัปดาห์
กศน.อ.ท่าแพ โดย ผอ.นูญ สายอ๋อง และบุคลากร กศน.อ.ท่าแพ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ในการติดตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 และการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จชต. วันที่ 16 ธันวาคม 2558
30 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อ.ท่าแพ จ.สตูล ร่วมต้อนรับ ผอ.นูญ สายอ๋อง
วันที่ 24 พ.ย. 2558 กศน.อ.ท่าแพ จ.สตูล ร่วมต้อนรับ ผอ.นูญ สายอ๋อง ผอ.กศน.อ.ท่าแพ จ.สตูล ด้วยความยินดียิ่ง
30 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ต.ท่าแพ จัดการเรียนการสอน ระดับม.ต้น
ศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ โดย กศน.ต.ท่าแพ จัดการเรียนการสอน ระดับม.ต้น วิชา เศรษฐกิจพอเพียง โดยนางสาวผกากรอง สองหลง ครูอาสาสมัคร กศน. ในวันพุธ ที่ 25 พ.ย. 2558 ณ กศน.ตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
23 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ โดย กศน.ตำบลท่าแพ จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
วันที่ 20 พ.ย. 58 กศน.อำเภอท่าแพ โดย นางสาวอาลีเม๊าะ ศรียาน ครู กศน ตำบลท่าแพ จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
20 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ โดย กศน.ตำบลแป-ระ จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
วัน ที่ 18 พ.ย. 58 กศน.อำเภอท่าแพ โดย นางสาวลดาวัลย์ ชาชะ ครู กศน.ตำบลแป-ระ จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลแป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
20 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ โดย กศน.ตำบลท่าแพ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียรู้แก่นักศึกษา
วัน ที่ 18 พ.ย. 58 กศน.อำเภอท่าแพ โดย นางสาวผกากรอง สองหลง ครูอาสาฯประจำตำบลท่าแพ จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
13 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ โดย กศน.ตำบลท่าแพ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียรู้แก่นักศึกษา
วันที่ 13 พย.58 กศน.อำเภอท่าแพ โดย ผอ.สนธยา ดือราแม มอบหมายให้ นางสาวอาลีเม๊าะ ศรียาน ครู กศน.ตำบลท่าแพ จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษากลุ่มตำบลสาคร เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 2/2558 ณ กศน.ตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
13 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ โดย กศน.ตำบลสาคร ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียรู้แก่นักศึกษา
วันที่ 13 พย.58 กศน.อำเภอท่าแพ โดย ผอ.สนธยา ดือราแม มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. นัฐวดี โต๊ะปลัด ครู กศน.ตำบลสาคร จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษากลุ่มตำบลสาคร เพื่อร่ววมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 2/2558
12 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 11 พ.ย. 58 กศน.อำเภอท่าแพ โดย ผอ.สนธยา ดือราแม มอบหมายให้ นางสาวผกากรอง สองหลง ครูอาสาฯประจำตำบลท่าแพ จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
10 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อ.ท่าแพ ดตามรับชมคำชี้แจงการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ผ่านรายการ สายใย กศน.
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 กศน.อ.ท่าแพ โดย ผอ.สนธยา ดือราแม มอบหมายให้บุคลากร ติดตามรับชมคำชี้แจงการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ผ่านรายการ สายใย กศน. เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการกรอกข้อมูลในระบบต่อไป
10 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กศน.2551 ภาคเรียนที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 กศน.อำเภอท่าแพโดย ผอ.สนธยา ดือราแม พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กศน.2551 ภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. เพื่อเป็นการชี้แนวทางการจัดการเรี
10 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อ.ท่าแพ จัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ผอ.สนธยา ดือราแม ผอ.กศน.อำเภอท่าแพ มอยหมายให้ บุคลากร กศน.อ.ท่าแพ จัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล เพื่อร่วมกันวางแผนและแนวทางการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
18 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ โดย ผอ.สนธยา ดือราแม พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอท่าแพทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี
กศน.อำเภอท่าแพ โดย ผอ.สนธยา ดือราแม พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอท่าแพทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เภอท่าแพ จังหวัดสตูล
18 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นางสนธยาดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับเกียรติ จากนายอาดำ ลิงาลาห์ รองผู้อำนวยการ ศ
18 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ จัดสอบประเมินผลกลางภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2558
ศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดย ผอ.สนธยา ดือราแม มอบหมายครู กศน.อำเภอท่าแพ จัดสอบประเมินผลกลางภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2558 เพื่อสอบเก็บคะแนแก่นักศึกษาทั้ง 4 ตำบล ได้แก ต.สาคร ต.ท่าเรือ ต.แป-รพ ต.ท่าแพ และ ปอเนาะดารุลกุรอ่านอบีบักรินณ์ โดยมอบหมายให้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอท่าแพ
ม.๒ ตำบลท่าแพ   อำเภอท่าแพ   จังหวัดสตูล   91150   โทรศัพท์ 074-787499 โทรสาร  074-787499 
taphanfe
@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05