[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย

อังคาร ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560


 บทคัดย่อ 

ชื่องานวิจัย              ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
   ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล

ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ทำวิจัย    นายวีระศักดิ์  บุญไชยสุริยา

ปีพุทธศักราช            2560 

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล 3) เพื่อประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้นำศาสนาที่มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 จำนวน 87  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  แบ่งเป็น 3  ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการจัดการศึกษา ด้านการส่งเสริมงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการนิเทศติดตามผลและการประเมินผล  และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานใช้ Chi-Square และPearson Correlation

ผลการวิจัยพบว่า  

  ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล  โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ  จังหวัดสตูล  ได้แก่  ตำแหน่งทางศาสนา การประชาสัมพันธ์ และประสบการณ์ในการทำงาน ระดับการศึกษาด้านศาสนาและค่าตอบแทนที่ได้รับ ส่วนระดับการศึกษาด้านสามัญและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำศาสนาไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ

 

 

  เข้าชม : 794


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ \"10 อาหารเด็ดที่มี วิตามิน E สูงมาก\" 20 / ธ.ค. / 2564
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ \"สุขภาพดีด้วยผลไม้ รสหวาน น้ำตาลน้อย\\\" 20 / ธ.ค. / 2564
      กศน.อำเภอท่าแพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 3 / เม.ย. / 2563
      สารสร้างการรับรู้กศน.อำเภอท่าแพ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 3 / เม.ย. / 2563
      สารสร้างการรับรู้กศน.อำเภอท่าแพ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2563 3 / เม.ย. / 2563


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอท่าแพ
ม.๒ ตำบลท่าแพ   อำเภอท่าแพ   จังหวัดสตูล   91150   โทรศัพท์ 074-787499 โทรสาร  074-787499 
taphanfe
@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05