ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1291010001 กศน.อำเภอเมืองสตูล 6 7
2 1291020000 กศน.อำเภอควนโดน 10 79
3 1291030000 กศน.อำเภอควนกาหลง 7 69
4 1291040000 กศน.อำเภอท่าแพ 4 66
5 1291050000 กศน.อำเภอละงู 7 34
6 1291060000 กศน.อำเภอทุ่งหว้า 7 31
7 1291070000 กศน.อำเภอมะนัง 4 10
รวม 45 296
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน