[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
  

งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
         เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคลให้สามารถถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็น 4 ด้าน คือ
        1. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคภัย ฯลฯ
       2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
การจราจร ฯลฯ
       3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ฯลฯ
      4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในการจัดกิจกรรมใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ และการแก้ปัญหา
เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยจัดในรูปแบบกลุ่มสนใจ เข้าค่าย
การอบรมประชาชน การจัดกิจกรรมชุมชน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

เข้าชม : 1420
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล
หมู่ 4 ตำบลควนกาหลง  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  91130  โทรศัพท์ 074-752070
โทรสาร  074-752070  kk_satun@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05