[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
  

 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
         ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี 5 ด้าน คือ
     1. ด้านเศรษฐกิจ - กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
     2. ด้านการเมือง - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
     3. ด้านสังคม - กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
     4. ด้านสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
     5. ด้านศิลปวัฒนธรรม - กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเข้าชม : 1449
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล
หมู่ 4 ตำบลควนกาหลง  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  91130  โทรศัพท์ 074-752070
โทรสาร  074-752070  kk_satun@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05