[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 

  

  

22 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นิเทศ ติดตามโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ
7 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 2 มิถุยายน 2565 กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
7 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.)
วันที่ 2 มิถุยายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.)
7 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบลเขาขาว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 ณ สถาบัน กศน.ภ
12 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง
12 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้ารับการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กศน.ตำบลกำแพง)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอละงู เข้ารับการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กศน.ตำบลกำแพง)
10 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2565
9 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อวางแผน และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีบุคลากร กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน
9 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ กศน.ตำบลน้ำผุด
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ กศน.ตำบลน้ำผุด
29 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นำอาสาสมัคร กศน.ร่วมโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.จังหวัดสตูล ประจำงบประมาณ 2565
วันที่ 28 เมษายน 2565 กศน.อำเภอละงู นำอาสาสมัคร กศน.ร่วมโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.จังหวัดสตูล ประจำงบประมาณ 2565
25 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ และ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯประจำสถาบันปอเนาะ)
19 เมษายน 2565 กศน.อำเภอละงู เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ และ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯประจำสถาบันปอเนาะ)
25 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1(ตำแหน่งครู กศนตำบลและ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)
วันที่ 18 เมษายน 2565 กศน.อำเภอละงู เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1(ตำแหน่งครู กศนตำบลและ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)
29 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู รับการนิเทศการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 28 เดือนมีนาคม 2565 กศน.อำเภอละงู รับการนิเทศการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
29 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู กรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E - Exam
วันที่ 28 เดือนมีนาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากรเป็นกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E - Exam ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอ
21 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (กรณีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด - 19)
วันที่ 19 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอละงู ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (กรณีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด - 19)
21 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมอบรมการกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐาน ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมการกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐาน ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
21 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
วันที่ 16 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline และการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน
10 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแอปพลิเคชัน \"พาน้องกลับมาเรียน\"
8 มีนาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแอปพลิเคชัน \"พาน้องกลับมาเรียน\" และการใช้งานระบบ dropuot.edudev.in.th ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet
10 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวทิตยสุดา จันทรเกษ บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย บรรณารักษ์ และผู้รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัย
8 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู รับการนิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
กศน.อำเภอละงู ร่วมต้อนรับนายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการนิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256
8 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
วันที่ 5 มีนาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้การดำเนินการสอบปฏิบัต

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/13 ->
<< 10 11 12 13 >>


 

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู
หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 

โทรศัพท์ 074-701590  
โทรสาร 074-701590

 langunfe@outlook.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05