หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

satun.nfe.go.th/s_paklangow/index.php

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
     
จัดนิทรรศการและต้อนรับ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
     
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     
อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กลุ่มวิชาชีพที่เปิดสอน 2557
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ศรช.บ้านปากละงู
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ดอกไม้ที่ขาดการดูแล