[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 
  

รู้จักเรา.....
 

รู้จัก สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล " สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ " จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลทางด้าน ตะวันตกอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดา และ 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 5 ลิปดา และ 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางรถยนต์ 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 1,754,701 ไร่ พื้นที่ส่วนที่เป็นเกาะประมาณ 105 เกาะ มีชายฝั่งทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง

--------------------------------------------------------------------------------
อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

และอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง

ทิศตะวันออก ติดอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศ

มาเลเซีย

ทิศใต้ ติดรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย


โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดอื่นๆ และประเทศมาเลเซีย

*********************************

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล


วิสัยทัศน์

ประชาชนในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้มีงานทำและมีอาชีพที่ยั่งยืน

พันธกิจ

1.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3.จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพ สร้างงาน และการมีรายได้ของประชาชน

4.พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

5.พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.ส่งเสริมการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริโดยยึดแนงทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ภารกิจหลักของงานการศึกษานอกโรงเรียน

 

                      ภารกิจหลักของงานการศึกษานอกโรงเรียน คือ  การจัดการศึกษาตลอดชีวิต  สร้างคนให้มีคุณภาพ นั้น  ได้แก่  จัดการศึกษาพื้นฐาน  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  ซึ่งมีสาระสำคัญ  ดังนี้

                      1.  จัดการศึกษาพื้นฐาน   เป็นภารกิจสำคัญอันดับแรก  เป็นการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียนด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิต การทำงานและการศึกษาต่อเนื่อง  ก่อให้เกิดชีวิตที่มั่นคงและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  การจัดการศึกษาจะครอบคลุมเนื้อหาสาระตั้งแต่การส่งเสริมการรู้หนังสือ การศึกษาในหลักสูตรเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายอย่างหลากหลาย รวมทั้งความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  การจัดกระบวนการเรียนรู้กำหนดให้มีกิจกรรมหลักเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  5  กิจกรรม   ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยการพบกลุ่ม   การเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต.)   การทำโครงงาน   การสอนเสริมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) จากกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ได้กำหนด การวัดผลประเมินผลทุกกิจกรรม  ซึ่งกำหนดการประเมินเป็น  3  ช่วง  ได้แก่  การประเมินก่อนเรียน  เพื่อทราบถึงพื้นความรู้ของผู้เรียน  การประเมินระหว่างเรียน   และการประเมินปลายภาคเรียน   โดยกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน  60  คะแนน  ซึ่งประกอบ ด้วยผลงาน / ชิ้นงาน    การนำเสนอผลงาน / การร่วมอภิปราย  30  คะแนน      การทดสอบย่อย  10  คะแนน    การทำโครงงาน 30  คะแนน     และคะแนนปลายภาคเรียน 40  คะแนน

                      2.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ต่างกัน โดยมีสาระดังนี้

                                2.1  การเรียนรู้อาชีพแบบองค์รวมที่ประชาชน ครู กศน.และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

                                2.2  การออกแบบการเรียนรู้งานอาชีพตามลักษณะของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในรูปแบบการฝึกทักษะอาชีพ  การเข้าสู่อาชีพ  การพัฒนาอาชีพและการพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยี

                                2.3  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่บูรณาการดับวิถีชีวิต โดยใช้วงจรกระบวนการคิด ทำ จำ แก้ปัญหาและพัฒนา

                                2.4  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพที่พัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ  สร้างเครือข่ายอาชีพ มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์  การทำอาชีพภายใต้วัฒนธรรมของชุมชน มีกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของชุมชน  เป็นชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและพัฒนาอาชีพ

                      3.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม โดย มีสาระสำคัญ ดังนี้

                                3.1  เป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคล เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมของตนและแก้ปัญหาสังคมของตนได้อย่างมีความสุข

                                3.2  เป็นการเรียนรู้โดยบูรณาการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเข้าด้วยกัน

                                3.3    เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างความสามารถให้แก่บุคคล   เพื่อมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และแต่ละสถานการณ์

                      4.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่   หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีทางการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
(สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล) เป็นสำนักงานบริการด้านการศึกษาในสังกัดราชการส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาที่ต้อง ส่งเสริม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ๗ แห่ง มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน ๗ แห่ง และ กศน.ตำบล ๓๖ แห่ง ศรช ๑ แห่ง มีบุคลากรทั้งรวมหมด ๑๔๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักศึกษาทั้งหมด ๔๗๓๖ คน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูลมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานระดับจังหวัดดังนี้ ผู้บริหาร ๑ คน ศึกษานิเทศก์ ๑ คน ลูกจ้างประจำ ๗ คน พนักงานราชการ ๗ คน จ้างเหมาบริการ ๘ คน รวมทั้งหมด ๒๔ คน และมีสถานศึกษาที่ต้อง ส่งเสริม กำกับ ดูแล ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้แก่

๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจำนวน ๑๓ แห่ง
- ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล - กศน.ตำบลคลองขุด
- กศน.ตำบลตำมะลัง - กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย
- กศน.บ้านควน - กศน.ตำบลควนขัน
- กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง - กศน.ตำบลตันหยงโป
- กศน.ตำบลปูยู - กศน.ตำบลเกตรี
- กศน.ตำบลฉลุง - กศน.ตำบลควนโพธิ์
- กศน.ตำบลพิมาน
มีบุคลากรประกอบด้วย
ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการ ๕ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน พนักงานราชการ ๒๔ คน
ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน และจ้างเหมาบริการ ๑ คน รวมทั้งหมด ๓๓ คน มีนักศึกษาตามระดับดังนี้ ระดับประถม ๔๒ คน ระดับ ม.ต้น ๖๐๓ คน ระดับ ม.ปลาย ๙๕๒ คน รวมนักศึกษาทั้งหมด ๑๕๙๗ คน

๒. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแพ มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจำนวน ๕ แห่ง
- ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแพ - กศน.ตำบลท่าแพ
- กศน.ตำบลแป-ระ - กศน.ตำบลสาคร
- กศน.ตำบลท่าเรือ
มีบุคลากรประกอบด้วย
ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการ ๒ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน พนักงานราชการ ๘ คน
และลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน รวมทั้งหมด ๑๓ คน
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้
ระดับประถม ๒๒ คน ระดับ ม.ต้น ๒๒๑ คน ระดับ ม.ปลาย ๒๙๕ คน รวมนักศึกษา
ทั้งหมด ๕๓๘ คน


๓. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจำนวน ๘ แห่ง
- ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู - กศน.ตำบลละงู
- กศน.ตำบลกำแพง - กศน.ตำบลน้ำผุด
- กศน.ตำบลเขาขาว - กศน.ตำบลปากน้ำ
- กศน.ตำบลแหลมสน  ศรช.บ้านปากละงู
มีบุคลากรประกอบด้วย
ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการ ๒ คน พนักงานราชการ ๑๓ คน
ลูกจ้างชั่วคราว ๗ คน และจ้างเหมาบริการ ๒ คน รวมทั้งหมด ๒๕ คน
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้
ระดับประถม ๑๙ คน ระดับ ม.ต้น ๓๕๗ คน ระดับ ม.ปลาย ๕๓๔ คน รวมนักศึกษา
ทั้งหมด ๙๑๐ คน

๔. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจำนวน ๖ แห่ง
- ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า - กศน.ตำบลทุ่งหว้า
- กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน - กศน.ตำบลขอนคลาน
- กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง - กศน.ตำบลนาทอน
มีบุคลากรประกอบด้วย
ผู้บริหาร ๑ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน พนักงานราชการ ๙ คน และลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน
รวมทั้งหมด ๑๒ คน
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้
ระดับประถม ๑๖ คน ระดับ ม.ต้น ๒๑๑ คน ระดับ ม.ปลาย ๓๕๓ คน รวมนักศึกษา
ทั้งหมด ๕๘๐ คน


๕. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจำนวน ๓ แห่ง
- ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง - กศน.ตำบลนิคมพัฒนา
- กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา
มีบุคลากรประกอบด้วย
ข้าราชการ ๑ คน พนักงานราชการ ๔ คน และลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน จ้างเหมาบริการ ๑ คน รวมทั้งหมด ๗ คน
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้
ระดับประถม ๘ คน  ระดับ ม.ต้น ๘๙ คน ระดับ ม.ปลาย ๑๕๖ คน  รวมนักศึกษาทั้งหมด ๒๕๓ คน


๖. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนกาหลง มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจำนวน ๔ แห่ง
- ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง - กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย
- กศน.ตำบลควนกาหลง - กศน.ตำบลอุไดเจริญ
มีบุคลากรประกอบด้วย
ผู้บริหาร ๑ คน พนักงานราชการ ๗ คน และลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน รวมทั้งหมด ๙ คน
นักศึกษาตามระดับดังนี้
ระดับประถม ๗ คน ระดับ ม.ต้น ๒๑๓ คน ระดับ ม.ปลาย ๑๐๒ คน รวมนักศึกษา
ทั้งหมด ๔๒๓ คน


๗. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจำนวน ๕ แห่ง
- ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน - กศน.ตำบลควนโดน
- กศน.ตำบลย่านซื่อ - กศน.ตำบลควนสตอ
- กศน.ตำบลวังประจัน
มีบุคลากรประกอบด้วย
ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการ ๑ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน และพนักงานราชการ ๗ คน
รวมทั้งหมด ๑๐ คน
นักศึกษาตามระดับดังนี้
ระดับประถม ๗ คน ระดับ ม.ต้น ๒๑๗ คน ระดับ ม.ปลาย ๒๑๑ คน รวมนักศึกษา
ทั้งหมด ๓๕๔ คน

 

 

เข้าชม : 12843
 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05