[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลร่วมเป็นวิทยากรโครงการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลร่วมเป็นวิทยากรโครงการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน --------------------------------------------—-วันที่ 29 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลร่วมพัฒนาและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายบริเวณสำนักงาน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลร่วมพัฒนาและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายบริเวณสำนักงาน --------------------------------------------—-วันที่ 23 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์รอบๆบริเวณสำนักงาน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์รอบๆบริเวณสำนักงาน ………………………………………………………………… วันที่ 29 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการ
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมดำนาข้าว
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมดำนาข้าว ………………………………………………………………… วันที่ 29 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง พร้
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมกันพัฒนาเตรียมพื้นที่และความเตรียมความพร้อมในการดำนาข้าว
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมกันพัฒนาเตรียมพื้นที่และความเตรียมความพร้อมในการดำนาข้าว ………………………………………………………………… วันที่ 28 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 🇹🇭
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 🇹🇭 ………………………………………………………………… วันที่ 28 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้า
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามการดำเนินงานฯ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามการดำเนินงานฯ ………………………………………………………………… วันที่ 27 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเส
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ………………………………………………………………………… วันที่ 26 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผ
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอควนกาหลงประจำเดือนกันยายน 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอควนกาหลงประจำเดือนกันยายน 2566 ………………………………………………………………………… วันที่ 26 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา --------------------------------------------—-วันที่ 25 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลร่วมพัฒนาและกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณสำนักงาน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลร่วมพัฒนาและกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณสำนักงาน --------------------------------------------—-วันที่ 22 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกา
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน วันสำคัญของชาติไทย (วันมหิดล)\"
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน วันสำคัญของชาติไทย (วันมหิดล)\" ----------------------------------------------—วันที่ 20 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ………………………………………………………………………… วันที่ 19 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏ
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธิเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธิเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ………………………………………………………………………… วันที่ 18 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ป
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมต้อนรับคณะ นิเทศ ติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมต้อนรับคณะ นิเทศ ติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ………………………………………………………………………… วันที่ 16 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ………………………………………………………………………… วันที่ 16 -17 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำน
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ………………………………………………………………………… วันที่ 16 -17 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำน
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรครูท่ีมีนักศึกษาเข้าสอบ การศึกษาระดับชาติ N-NET ครบ 100 เปอร์เซ็น
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรครูท่ีมีนักศึกษาเข้าสอบ การศึกษาระดับชาติ N-NET ครบ 100 เปอร์เซ็น ………………………………………………………………… วันที่ 15 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคว
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน เพื่อติดตามการดำเนินงานฯ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน เพื่อติดตามการดำเนินงานฯ ………………………………………………………………… วันที่ 15 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์
30 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง หมุนเวียนหนังสือ บ้านหนังสือชุมชนตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง หมุนเวียนหนังสือ บ้านหนังสือชุมชนตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล ………………………………………………………………… วันที่ 14 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศู

กำลังแสดงหน้าที่ 1/986 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05