[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอละงู มีข้าราชการและบุคลากรร่วมประชุม เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือในการดำเนินงาน กศน.
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม บ้านซอย ๕ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมวินัยแก่คนชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมวินัยแก่คนชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
11 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการรายงานการจัดการศึกษา โปรแกรมระบบรายงานสถาบันศึกษาปอเนาะ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ได้มอบหมายให้น.ส.สาลีนา สูนสละ ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการรายงานการจัดการศึกษา โปรแกรมระบบรายงานสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ ห้องประชุมสำนักงานกศน.จังหวัดปัตตาน
11 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมโครงการจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา น. กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ประชุมโครงการจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอละงู
11 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อ
8 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตเฉพาะกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตเฉพาะกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน เป็นประธานในก
8 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับชมการถ่ายทอดวีดิทัศน์ทางไกล ผ่านระบบ DOPA Channel เกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสาวผกากรอง สองหลง ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับชมการถ่ายทอดวีดิทัศน์ทางไกล ผ่านระบบ DOPA Channel เกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าแพ อำเภอท่าแพ จังห
5 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสุขภาพดี มีสุข สานสัมพันธ์ทุกช่วงวัย
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาฯ ตำบลแหลมสน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง สมาชิกในครอบครัว และผู้สูงอายุ ตามโครงการสุขภาพดี มีสุข สานสัมพันธ์ทุกช่วงวัย ซึ่งจ
3 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล สำหรับครู กศน
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล สำหรับครู กศน. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัด สตูล โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
3 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า “Selamat Pagi สวัสดียามเช้า” และประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอละงู ประจำเดือนพฤษภาคม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า “Selamat Pagi สวัสดียามเช้า” และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับหน่วยเฉาพะกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ
2 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนคนเก่ง กศน.อำเภอละงู
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฐนรี แสงสกล นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภั
26 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการ แนะแนวการศึกษาต่อของนักศึกษา กศน.ควนโดนและพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการ แนะแนวการศึกษาต่อของนักศึกษา กศน.ควนโดนและพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา โดยมีนายอำส๊ะ สามัญ ประธานกรรม
26 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ กศน.อำเภอควนโดนรับประเมินผลการปฏิบัติงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1
วันที่ 25 เมษายน 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานราชการทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 ของบุคลากร กศน.อำเภอควน
26 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)
วันที่ 25 เมษายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยนายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า และนายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ เป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการศู
24 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากรศูนย์ กศน.อำเภอละงู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากรศูนย์ กศน.อำเภอละงู ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอละงู มีข้าราชการและบุคลากรร่วมประชุม เพื่
20 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2560
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เข้าร่วม โครงการเฝ้าระวังสุขภาพของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานและบุคลากรทางการศึกษา\"ตรวจสุขภาพประจำปี\&q
11 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA/PR ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
วันที่ 11 เมษายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการ และนางภัทรพร อุโหยบ ครูอาสาฯ ตำบลกำแพง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA/PR ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ณ ห้อง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/93 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05