[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกับชาวบ้านทุ่งพัฒนา ร่วมสร้างความเข้าใจ เพิ่มความรู้ เรื่องการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธํนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ซึ่งเป็นวิทยากรระดับอำเภอ ( ครู ข ) ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสาฯ ร่วมจัดอบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ร่างรัฐธรรมนูญ แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่บ้านทุ่งพัฒนา ตำบล
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดอบรมโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร เบเกอรี่ ให้กับกลุ่มสตรีบ้านกลาง
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.ศูนย์ กศน. อ.ควนโดน และบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ลงนิเทศ การจัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำเบเกอรี่ ให้แก่กลุ่มสตรี บ้านกลาง ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดพัฒาราม
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดพัฒาราม วันที่ 15 ก.ค. 59 เวลา 10.00 น. นำโดยนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอควนโดน จังหว
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านปลักซิมปอ จัดเวทีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน วิยากรระดับอำเภอ ( ครู ข) ร่วมกับ
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"วิทยากร ครู ข และ ครู ค ร่วมปฎิบัติหน้าที่ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน วิทยากรระดับอำเภอ ( ครู ข) ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถาม เพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่ชาวบ้านทาง
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนร่่วมงานเครือข่าย
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย บรรณารักษ์ปฎิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน และคณะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชครู เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชครู เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอควนโดน โดยมี นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอควนโดนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอควนโดน และคณ
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดโครงการหนูน้อยรักการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบาง ในวันที่ 12 ก.ค.59
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย บรรณารักษ์ปฎิบัติการ และคณะบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดโครงการหนูน้อยรักการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบาง ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันที่ 12 ก.ค.59
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกับส่วนราชการอำเภอควนโดน ทำบุญวันพระ ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.59 ณวัดพัฒนาราม ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดพัฒาราม วันที่ 15 ก.ค. 59 เวลา 10.00 น. นำโดยนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอควนโดน จังหวั
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"วิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) และวิทยากรระดับอำเภอ ( ครู ข )
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอำเภอ ให้เป็นวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ และวิทยากรระดับพื้นที่ หมู่บ้าน (ครู ค) ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ และปร
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"เดินหน้า ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559\"
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ซึ่งเป็นวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสา ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ แก่ประชาชนบ้านกุบังปะโหลด ให้ได้รับทราบถึงสาระสำคัญ และข
17 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนตำตรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
17 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ พิธ๊สมโภชน์เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และส่งมอบเทียนพรรษาให้กับหน่วยงานต่างๆ
17 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบิหารส่วนตำบลควนกาหลง
17 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เดินหน้า ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ซึ่งเป็นวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสา ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ แก่ประชาชนบ้านกุบังปะโหลด ให้ได้รับทราบถึงสาระสำคัญ และข้
14 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนตำตรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
12 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล
นายเฉลิมชัย อาคาสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาหลง
12 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการปลูกป่ารักษ์โลก
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการปลูกป่ารักษ์โลก ณ วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
5 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัดในวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัดในวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดควนกาหลง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/86 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05