[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 
  

 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูล
       
   
 
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล

 

นางมัลลิกา รัตนดิลก ณ  ภูเก็ต
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสมใจ รัตนโกศล
ครู ชำนาญการพิเศษ
081-5413349

นางดลนภา เจริญวงศ์
บรรณรักษ์ ชำนาญการ
0896586896

นางสาวเรืองวิไล เรืองศรี
ครู คศ.๑ 
0848406533

นายอนันต์  ลัสมาน
ครู อาสาสมัคร ฯ
0892201326

น.ส.อัสน๊ะ ตะฮาวันครู ครู อาสาสมัคร ฯ

นายมนูญ  เส็นติระ
ครู อาสาสมัคร ฯ

น.ส.อนุสรา ยาพระจันทร์
ครู อาสาสมัคร ฯ

 

นางมณทลี ทิ้งปากถำ
ครู อาสาสมัคร ฯ

นางสาวรัจนา สุขมาศ
ครู อาสาสมัคร ฯ

นางสาวโสภา หนูสิงห์
ครู อาสาสมัคร ฯ
080-5400343

นางสุนิตรา บือนา
ครู อาสาสมัคร ฯ
0862981080

 

 

 

 นางสาวบีย๊ะ เพ็งไทร
ครู อาสาสมัคร ฯ
0862846826

 นางวนิดา ปังแลมาปุเลา
ครู อาสาสมัคร ฯ
0896543331

 นางยุเราะ สัญญา
ครู อาสาสมัคร ฯ

 น.ส.อาตีน๊ะ บิหลายเจ๊ะ
ครู กศน.ตำบล
0883987046

 

 

 

นายดนัย หวันตาหลา
ครู กศน.ตำบล
089-6590946

น.ส.สิรภัทร สัจจาพันธ์ครู กศน.ตำบล
085-0777127

นางวาสนา ทองใบ
ครู กศน.ตำบล
0896590086

นางกนกพร บุญเจริญครู กศน.ตำบล
0848611821

นายปอซี ดาหมาด
ครู กศน.ตำบล

 นางซอฟีย๊ะ บิลโอ
ครู กศน.ตำบล

 นายอาณัฐ เหมสลาหมาด
ครู กศน.ตำบล
089-4653009

 นางสาวยาวีรา สูเร่
ครู กศน.ตำบล

 

น.ส.วรรณา เหมโคกน้อย
ครู กศน.ตำบล
087_2856036

น.ส.ทิพวรรณ ริยาพันธ์
ครู กศน.ตำบล
0817385790

นางกาญจนา รอดถนน
ครู กศน.ตำบล
083-53781717

นางสาวนอรีย๊ะ ปะดุกา
บรรณารักษ์ อัตราจ้าง
089723108

 

 

 

 

นางสาวสุชาดา เขาเจริญ
จ้างเหมาบริการ
0894634950

 

 

 เข้าชม : 955
 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05