Responsive image

ส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล
27/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.
19/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลวังประจัน

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 0 บาท