Responsive image

หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน
26/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลวังประจัน

ส่งเสริมการรู้หนังสือ
27/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลนาทอน

จัดกระบวนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งหว้า

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 0 บาท