Responsive image

เข้ารับชมและเรียนรู้โคก หนอง นาโมเดล
23/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

นิเทศติดตามการดำเนินงาน
23/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลเขาขาว

จิตอาพัฒนากศน.ตำบล
17/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 925 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22252409.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 0 บาท