Responsive image

ส่งเสริมการรู้หนังสือ
06/12/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลคลองขุด

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
09/01/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

“ กิจกรรมการ 1 วัน 1 อาชีพ #การทำไข่เค็ม”
18/01/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอเมืองสตูล

กิจกรรมส่งเวริมการอ่านสำหรับเด็ก
09/05/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอเมืองสตูล

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 840 บาท