Responsive image

โครงการบ้านหนังสือชุมชน
24/10/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

โครงการห้องสมุดประชาชนตำบลกำแพง
29/10/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลกำแพง

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 0 บาท