Responsive image

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
06/11/2564 $2000.00 บาท
กศน.ตำบลน้ำผุด

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
01/03/2565 $1000.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ลำน้ำ/คูคลอง)
25/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลบ้านควน

กิจกรรม 5 ส
10/11/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลบ้านควน

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $1000.00 บาท
กศน.ตำบลบ้านควน

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $1000.00 บาท
กศน.ตำบลควนขัน

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 611 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21283845 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 5000 บาท