Responsive image

อบรมอาสาสมัคร กศน.
28/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย

โครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.จังหวัดสตูล
28/04/2565 $40720.00 บาท
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

โครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.จังหวัดสตูล
28/04/2565 $40720.00 บาท
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

อบรมอาสาสมัคร กศน.
28/10/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลปูยู

กิจกรรมพี่สอนอ่าน
02/05/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
02/05/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

อบรมวิทยากรยุวกาชาด
24/01/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลปูยู

อบรมอาสายุวกาชาด
08/03/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลปูยู

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 925 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22252409.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 93688 บาท