Responsive image

พัฒนา กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย
10/02/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย

โครงการจิตอาสาพัฒนา กศน.อำเภอเมืองสตูล
17/02/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย

พัฒนา กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย
22/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 8800 บาท