Responsive image

พัฒนา กศน.ตำบลน้ำผุด
27/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลน้ำผุด

การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ
25/12/2564 $2450.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

โครงการบ้านหนังสือชุมชน
24/10/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 15325 บาท