Responsive image

โครงการห้องสมุดประชาชนตำบลกำแพง
29/10/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลกำแพง

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
06/11/2564 $2000.00 บาท
กศน.ตำบลน้ำผุด

ประชุมคณะกรรมการ ศสปชต.ตำบลเขาขาว
29/03/2565 $500.00 บาท
กศน.ตำบลเขาขาว

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
01/03/2565 $1000.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (ลำน้ำ/คูคลอง)
25/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลบ้านควน

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 925 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22252409.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 11635 บาท