Responsive image

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
30/12/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

การจัดการศึกษาขันพื้นฐาน
01/05/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลละงู

การทำซูชิ
08/01/2565 $2600.00 บาท
กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา

การทำสบู่น้ำผึ้ง
04/02/2565 $2300.00 บาท
กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 76102 บาท