Responsive image

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
01/06/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ลงนามถวายพระพรออนไลน์
03/06/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 9200 บาท