Responsive image

โครงการเรียนรู้การถนอมอาหาร
22/06/2565 $800.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 925 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22252409.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 74005 บาท