Responsive image

หนูน้อยนักคิด
27/06/2565 $300.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

จัดนิทรรศการอุทยานธรณีโลกสตูล
10/06/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

นิทรรศการอุทยานธรณีโลกสตูล
13/06/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

หนูน้อยยอดนักอ่าน
08/06/2565 $300.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

หมุนเวียนหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน
07/06/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

2 เมษา วันรักการอ่าน
01/04/2565 $2000.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

ห้องสมุดเคลื่อนที่
01/04/2565 $800.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

พัฒนาแหล่งเรียนรู้
28/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมการเรียนการสอน
28/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

ประชุม ศส.ปชต.แประ
30/06/2565 $500.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 15608 บาท