Responsive image

ปฐมนิเทศนักศึกษา
20/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย
10/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

โครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
01/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/06/2565 $1000.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 4600 บาท